Oferta 2021-2022

1.Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații. 

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cunoștințe despre sine

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Informații ocupaționale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Luarea deciziei

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planificare

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Rezolvare de probleme

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Luarea deciziei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planificare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Rezolvare de probleme

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Nițu Larisa, psihologie, gradul didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Actualul program de formare vă propune identificarea aspectelor de management administrativ care să aducă un plus de valoare unităţii de învăţământ în care activaţi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- abilitatea de a folosi tehnici de managent a calității specifice instituțiilor de învățământ

- elaborarea de strategii eficiente pentru proiectele educaţionale.

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.

- aplicarea deontologiei profesionale pentru organizaţia şcolară.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dezvoltare instituțională

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Structuri organizatorice specifice

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode si tehnici de management

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Managementul prin obiective

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Managementul prin buget şi proiecte

 

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dezvoltare instituțională

Structuri organizatorice specifice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode si tehnici de management

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Managementul prin obiective

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Managementul prin buget şi proiecte

 

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: planul operațional, PDI/ PAS

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Toma Mirela, inspector școlar general adjunct, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

„Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Adoptarea metodelor și tehniciloor eficiente de cunoaștere a copiilor și integrare socială;

2. Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, diversificată şi  specifică;

3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

4. Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

Structura portofoliului de evaluare:

- Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar

- Proiectul didactic al unei activități prin care se poate preveni abandonul școlar.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, formator CRED, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Papuzu Cornelia, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor istorie, doctor, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dumbravă Cantemir Cătălin, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

 

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1. Criterii curriculare:

Grup țintă: personal didactic de conducere, membrii CA, personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificare:   programul este consecinţa O.M.E.N. nr. 5144 / 26.09.2013  privind aprobarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie şi dezvoltă participanţilor competenţe de a practica şi de a forma norme de conduită morală, etică şi de integritate în domeniul managementului educaţional şi al educaţiei privind anticorupţia. 

Durata: 24 ore

Curriculumul programului:

a. Competenţe vizate :

1. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în mediul socio-profesional actual;

2. Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale şi de implementare a măsurilor preventive, în contextul legal privind anticorupţia.

3. Autoevaluarea calității profesionale prin aplicarea normelor de deontologie profesională

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: chestionare, portofoliu cuprinzând fişele de reflecţie completate după fiecare activitate de formare şi produsele realizate în timpul activităţilor de formare

2. Resurse umane :

a. Formatori implicați:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mirela, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, - prof. - prof. Luca Adrian – profesor doctor în filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:  cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Tot mai mult sistemul de învățământ se adaptează nevoilor reale ale elevilor și societății, astfel încât este tot mai necesară o abordare flexibilă și creativă a relațiilor dintre cadrele didactice –elevi-părinți, adaptată inclusiv școlii online. Pregătirea teoretică cadrelor didactice pentru concursuri și examene trebuie însoțită și de o activitate practică bazată pe acumularea de experiență consistentă și utilă și după susținerea examenelor. Comunicarea didactică de exemplu, are numeroase structuri teoretice, existând o abundentă literatură în domeniu, însă este nevoie și de exersarea practică, de identificarea unui stil personal de comunicare și de operare cu mecanisme adaptative la variate situații întâlnite la nivelul clasei de elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • promovarea politicilor educaţionale fundamentate pe legislaţia specifică.

-  aplicarea strategiilor necesare optimizării şi modernizării managementului clasei de elevi prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne de instruire

-     comunicarea şi relaţionarea profesională cu elevii și familiile acestora

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Rolul și locul managementului clasei

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Abilitățile cognitive și noncognitive

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii de lucru cu elevii și cu părinții

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Comunicarea didactica

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Activități practice de dezvoltare  a abilităților cognitive/ noncognitive

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Rolul și locul managementului clasei

Abilitățile cognitive și noncognitive

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Strategii de lucru cu elevii și cu părinții

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Comunicarea didactica

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Activități practice de dezvoltare  a abilităților cognitive/ noncognitive

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

Descrierea unei program de  dezvoltare a abilităților de viață la clasa / disciplina predată ce poate fi aplicat atât față în față, cât și online

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Predișor Daniela, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Mosor Ana Maria, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tomescu Elena, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria