OFERTA 2016-2017

1.  Criterii curriculare:

Tip program:  Formare de scurtă durată.

Public - ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal care predau limba română   

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Competențe vizate, conform standardelor funcției de profesor:

să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;

să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;

să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);

să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;

să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

 

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii

3

1

2

-

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române 

2

1

2

-

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii

3

1

2

-

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române

4

1

2

1

Rolul exemplelor în predare-învăţare

3

1

2

-

Metode şi instrumente evaluative

3

1

2

-

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului

2

1

2

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

14

3

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

( h)

8.30-9.00

Primirea participanților

Anunțarea programului, scopul și obiectivele cursului și ale zilei, formele de organizare și evaluare.

Metode  didactice – repere teoretice.

Metode și strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Curs

prof. dr.

Cocău-Jitianu Carmen, formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia, formator judetean.

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Curs

13.15-15.15

Aplicații

15.30-17.00

Evaluare

17.00-17.30

 

II

( h)

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

prof. Stanca Mariana , formator judetean.

prof. Preda Elena Gabriela, formator judetean.

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

III

( h)

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode și strategii specifice predării literaturii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

 

prof.Ioniță      Isabella Elena    gr. I, formator național   

prof.Preda  Elena Gabriela, gr. I, formator judetean.

 

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

IV

( h)

8.30-9.00

Reactualizarea noțiunilor prezentate în ziua precedentă.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Elemente de deontologie a evaluării în  contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Preambul teoretic. Funcțiile și rolul evaluării. Strategii evaluative.

Metode alternative de evaluare

Metode alternative de evaluare

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Evaluarea cursului.

Curs

prof.Ioniță Isabella Elena – gr. I, formator național

prof. Preda Elena Gabriela – gr. I, formator judeţean

prof. dr.

Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia – gr. I, formator judetean.

 

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

 

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice;

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul cursului.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

2. Resurse umane:

prof.Ioniță Isabella Elena –  formator național

prof. Preda Elena Gabriela –  formator judeţean

prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia –  formator judetean.

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Necesitatea formării unor competenţe pentru reorganizarea aspectului creativ – participativ al învăţământului, prin promovarea metodelor alternative de educaţie. Pentru prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc, cadrele didactice trebuie să cunoască şi să evalueze corespunzător dimensiunea umană. Acest program va eficientiza activitatea didactică, prin formarea şi responsabilizarea cadrelor didactice privind implicarea în reducerea manifestărilor nedorite  prezente în activitatea şcolară ; cadrele didactice formate vor cunoaşte modalităţi de prevenţie şi intervenţie şi vor fi abilitate cu competenţe specifice dezvoltării şi implementării unor strategii alternative la nivelul clasei şi la nivelul şcolii.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;

Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;

Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;

Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea «situaţiilor de criză educaţională»;

Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Drepturile si nevoile copilului.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Copilul dificil

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Copilul si abuzul

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

4. Rolul parintelui. Managementul stresului parental

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

5. Etapele dezvoltarii

6 h

2 h

3,5 h

0,5h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

13,5 h

4,5 h

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

 

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Drepturile si nevoile copilului.

Curs

Prof. Laţiu Andreea  Iuliana

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Copilul dificil

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-9.00

3. Copilul si abuzul

4. Rolul părintelui. Managementul stresului parental

Curs

Prof. Bălteanu Claudia

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-10.00

5. Etapele dezvoltării

Curs

Prof. Bălteanu Claudia

Prof. Laţiu Andreea Iuliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-proiectarea unu program educativ; un proiect de parteneriat educaţional şcoală-familie pentru prevenirea violenţei şcolare;

 

2. Resurse umane:

Formatori

Prof. psih. Laţiu Andreea Iuliana, formator judeţean

Prof. psih. Bălteanu Claudia, formator judeţean

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;

Cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;

Aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;

Utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;

Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;

Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

  1. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului; educația diferențiată

5

1

3

1

Profilul cadrului didactic mentor

5

1

3

1

Managementul activităţilor de practică pedagogică

5

1

3

1

Întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

 
  1. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Psihosociologia grupului; educația diferențiată

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

2

8-14 1 h pauză

Profilul cadrului didactic mentor

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

3

8-14 1 h pauză

Managementul activităţilor de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

4

8-14 1 h pauză

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

5

9 -13

Evaluare finală

evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

Prof. Ochia Florin

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare

Prezenţă şi implicare

Teste şi chestionare

Proiect didactic specific

2. Resurse umane

prof. Ochia Mădălina , formator județean

Prof. Ochia Florin , formator județean

Prof. Mărgărita Antoanela, inspector scolar specialitate, formator judetean

1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

a. Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Planificarea modulelor:

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru - 4 ore;

2. Încadrarea cu personal didactic - 4 ore;

3. Elaborarea deciziilor - 4 ore;

4. Mapa directorului - 5 ore;

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor - 5 ore;

6. Evaluare - 2 ore.

c. Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

 

 

 

Prof. Jipescu Ana

 

 

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

 

 

 

Prof. Statie Silviu

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

 

2. Resurse umane:

-   Prof. Jipescu Ana, inspector școlar general adjunct, formator județean

-   Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean

-   Prof. Statie Silviu, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean

 

1.Criterii curriculare

 Publicul ţintă vizat: cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Justificarea ofertei: Competenţele necesare coordonatorilor de proiecte şi programe, responsabililor comisiilor metodice se referă la competenţe de planificare şi proiectare, organizatorice, curriculare, de gestionare/mediere a unor situaţii conflictuale şi de criză, de motivare şi evaluare. Cursul îşi propune formarea competenţelor manageriale necesare responsabililor comisiilor şi colectivelor metodice, coordonatorilor de proiecte şi programe educative.

Durata: 24 ore

 Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Competenţe manageriale necesare coordonatorilor de proiecte şi programe:

De a elabora documentele necesare portofoliului coordonatorului de programe şi proiecte educative,

De a utiliza strategii de planificare, organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţii educative, din perspectiva managementului prin obiective;

De a aplica instrumente specifice activităţii de planificare, proiectare, monitorizare şi evaluare.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

I. Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

2

1

1

II. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

1

1

-

III. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

2

1

1

IV. Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

1

1

0

V. Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

5

2

3

VI. Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

5

2

3

VII. Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate.

4

2

2

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

10

10

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-14

 Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

2

9 - 15

Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

3

9-15

Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

curs

aplicaţii

Lăcărmioara Împăratu

4

9 - 13

Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Trăistaru Gabriela

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

Formatori:

Prof. Trăistaru Gabriela, inspector specialitate, formator județean

Prof. Împăratu Lăcrămioara, inspector specialitate , formator judetean