OFERTA 2016-2017

Programul de formare ,,Invatarea stiintelor - abordari metodologice moderne” face parte din proiectul “Consolidarea si extinderea abordarii de predare a fizicii bazate pe IBL” implementat de catre Centrul de Evaluare si Analize Educationale si finantat de Romanian-American Foundation. Informatii despre proiect gasiti pe pagina: http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/

Categoria de program 

Categoria I de programe de formare continuă: „Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a) b) și c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Tipuri de competențe: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic.

Durata programului: 80 ore

Grup ţintă:  personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar cu specializarea fizică, chimie, biologie

Număr de credite profesionale transferabile propuse: 22 credite profesionale transferabile

Forma de învățământ: zi şi la distanţă 
Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează: 
• stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 4 zile (9 ore de pregătire teoretică, 21 de ore de activităţi practice şi 2 ore evaluare) (32 ore) 
- activităţi de formare corelate cu obiectivele programului de formare; 
- proiectare activităţi practice care vor susţine baza de curs. 
• stagiu de formare la distanţă, ce cuprinde sesiuni de auto-formare asistată la distanţă (42 ore): 
- studiu individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei; 
- activitate de e-learning individuală sau asistată 
- aplicaţii la clasă. 
• stagiu de analiză şi evaluare (6 ore).

Module
Stagiu de formare directă
I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă
II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice
III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe
IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe
Total 32 ore
Stagiu de formare la distanţă
I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă
II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice
III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe
IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe
Total 42
Stagiu de analiză şi evaluare
Analiză și evaluare finală--6
Total80 ore

Program fără taxa.

Programul de formare “Comunicare în limba engleză” (89 de ore, 25 credite)  propus se aplică în contextul în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un intens și dinamic proces de schimbare, urmărind formularea unei oferte educaţionale îmbunătăţite în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale formabililor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.  Acest curs de formare este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice. Astfel, programul propus ţine seama de documente de politică educaţională de la nivelul UE, ca Improving the Quality of Teacher Education – EC (2007).

Grupul țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal; personal didactic auxiliar.

Competențe lingvistice:

Utilizarea limbii engleze în procesul instructiv – educativ;

Conceperea și utilizarea mesajelor orale și scrise;

Exersarea schemelor de dialogare în vederea perfecționării abilităților de comunicare orală și scrisă;

Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a limbii engleze în procesul de învățământ.

Module:

Modulul I: Sistemul fonetic si fonologic al limbii engleze

Modulul II : Structuri gramaticale

Modulul III:  Vocabular

Formatori:

Prof. Stăncuț Ioana, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Militaru Maria Magdalena, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Împăratu Lăcrămioara, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Ilina Ozana Mirela, profesor limba engleza, formator judetean

Program cu taxa.

Acest program de formare (89 ore, 25 credite) va crea un cadru în interiorul căruia cadrele didactice să aibă posibilitatea de a-și perfecționa competențele profesionale, dar și cele transversale, iar acest program vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale județului nostru.

Grupul ţintă al cursului este alcătuit din de cadre didactice, din județul Vâlcea.

Pornind de la OMECTS nr 5564 / 07.10.2011 şi de la Standardele pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control –Director ( director adjunct ) unitate de învăţământ acest program de formare îşi propune să formeze cursanţilor următoarele competenţe generale: competențe de comunicare și relaționare, competențe psiho-sociale, competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale, competențe de de conducere și coordonare, competențe de evaluare, competențe de gestionare și administrare a resurselor, competențe care vizează dezvoltarea instituțională, competențe care vizează self-managementul.

Programul de formare este structurat pe două module astfel:

Modulul I – Elemente ale managementului strategic

I.1.  Managementul strategic

I.2. Managementul de proiect

I.3. Managementul asigurării calităţii

Modulul II – Premisele  dezvoltării  oraganizaţiei şcolare

II.1. Managementul clasei / grupei de elevi

II.2.  Managementul comunicării

II.3.  Managementul activităţilor extracurriculare

Formatori:

- Inspector școlar general, prof. Bică Andra

- Director CCD Vâlcea, prof. Luca Adrian

- Profesor metodist CCD Șandru Valeria

- profesor metodist CCD Samoilă Daniela Mihaela

- Prof. psiholog Banu Denise

- Prof. Ochescu Maria

 

Program cu taxa.

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

I. PROGRAME  ÎN CURS DE ACREDITARE MENCS

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. Management educațional strategic

 

Cadre didactice

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. psiholog Banu Denise

Prof. Ochescu Maria

Prof. metodist

Samoilă Dana

I.2. Comunicare în limba engleză

 

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Stăncuț Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

I.3. Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

-

personal didactic cu specializarea fizică, chimie, biologie

prof. Ionescu Gabriela

prof. Marin Badea - Laurențiu

 

Prof. metodist Valeria Șandru

 

II. PROGRAME  AVIZATE

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II. 1. Abilitarea cadrelor didactice pentru predarea în programul ”A doua şansă”

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Păuşescu Ioana Consuela

Prof. Becheru Ramona Florentina

Prof. metodist Valeria Șandru

II.2. Abilităţi de prevenire a absenteismului şi creştere a participării şcolare

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

 

Prof. metodist

Samoilă Dana

II. 3. Abordarea  integratoare  a  egalității  de  șanse

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Şandru Valeria

Prof. Georgescu Maria

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II. 4.Comunicarea  eficientă  în  mediul educațional

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof.Preoteasa Ana Maria

prof. Gherghinoiu Elena Mihaela

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.5. Comunitatea online – mediu activ de învăţare

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Marin-Badea Ana-Veronica

Prof. Marin-Badea Laurenţiu

Prof. metodist Valeria Șandru

II.6. Consiliere şi orientare

cadre didactice debutante

și diriginți

Prof. Şandru Valeria

Prof. Banu Denise

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.7. Consiliere pentru educație timpurie

cadre didactice debutante

și diriginți

Prof. Bică Andra

prof. Din Maria Andreea

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.8. Curriculum la decizia şcolii

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Ulmeanu Laurențiu

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Diaconescu Cristina

II.9. Competenţe şi abilităţi de comunicare

cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Prof. Onogea Ioan

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. Stancă Alina Carmen

Prof. metodist Valeria Șandru

II.10. Curs de initiere in limba engleza - elemente  de vocabular şi conversaţie

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Stăncuț Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

Prof. Diaconescu Cristina

II.11. Dezvoltarea abilităţilor emoţionale la şcolarul mic

Cadrele didactice din învăţământul primar

Prof. Nichita Ligia

Prof. Amza Daniela

Prof. Diaconescu Cristina

II.12. Dezvoltare personală - îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă

Cadrele didactice, consilieri şcolari, personal didactic auxiliar

Prof. Nichita Ligia

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Diaconescu Cristina

II.13. Dezvoltarea personală – dimensiune a activităţilor formale şi nonformale în învăţământul preuniversitar

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

 

Prof. metodist

Samoilă Dana

II. 14.  Dezvoltarea profesională şi evoluţia în cariera didactică a profesorilor din aria curriculară om şi societate

profesori debutanţi (definitiv, gradul II) ce predau discipinele: istorie, geografie, religie, stiinte socio-umane

prof. Luca Adrian

prof. Ulmeanu Dan Laurențiu

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.15. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

Prof. Ancuţa Giorgiana

Prof. Bondoc Luminiţa

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.16. Didactica pentru învăţământul primar

învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

 

Prof. Şandru Valeria

Prof. Onogea Ioan

Prof. Predișor Corina

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.17. Dezvoltare personală și stil de viață sănătos

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Petrescu Angela

Prof. Șandru Valeria

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.18. Didactica şi metodica ştiinţelor socio-umane

profesori suplinitori și debutanţi, profesori care predau discipline socio – umane

prof. Sîiulescu Flavius – Cătălin

prof. Turbureanu Silvia

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.19. Didactica specialităţii din învățământul preuniversitar tehnologic

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic

Prof. Manea Luminița

Prof. Ciobanu Dumitru

Prof. Diaconescu Cristina

II.20. Didactica (Ştiinţele Naturii)

profesori care predau disciplinele din aria curriculară «Ştiinţele naturii » din învăţământul preuniversitar

Prof. Ionescu Gabriela

Prof. Marin-Badea Ana-Veronica

Prof. Marin-Badea Laurenţiu

Prof. metodist Valeria Șandru

II.21. Intervenții educaționale în orientarea școlară și profesională a elevilor

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Şandru Valeria

Prof. Georgescu Maria

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.22. Instrumente online folosite în activitatea didactică

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Prof. Ciochină Luisa

Prof. Farcaşanu Antoanela

Prof. Şandru Valeria

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.23. Educaţie incluzivă. Intervenții în spjijinul copilului cu cerinţe educaţionale speciale

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Prof. Lazăr Mariana

Prof. Nițoi Octaviana

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II. 24. Educaţie incluzivă – cerință  pentru o școală modernă

cadre didactice de sprijin, cadre didactice care au in clasa copii cu c.e.s., educatoare, invatatori, profesori

prof. Şandru Valeria

prof.Dicu Sevastia Lizuca

prof. Raru-Darie Bogdan

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.25. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Prof. Şandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Din Maria Andreea

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.26. Educarea caracterului

directori/ directori adjuncţi, cordonatori pentru programe şi proiecte educative, profesori diriginţi, învăţători, educatoare

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Banu Denise

Prof. Diaconescu Cristina

II.27. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.28. Educație multiculturală în școală

cadre didactice din învățământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Tănase Ovidiu

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.29. Instruire interactivă şi creativă prin e-Learning

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

prof. Ochia Florin

prof. Ochia Mădălina

prof. Mărgărita Antoanela

Prof. metodist Valeria Șandru

II.30. Kit de instrumente practice in disciplinarea pozitiva a clasei de elevi

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Predisor Daniela

Prof. Mosor Ana- Maria

 

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.31. Leadership managerial eficient, premiză a  asigurării  calității serviciilor educaționale din şcoala ta

Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ, cadre didactice care aspiră la funcția de director

Prof. Adina Dobrete

Prof. Mihai Fârtat

Prof. Doru Dumbrăvescu

Prof. Diaconescu Cristina

II.32. Management administrativ și dezvoltare instituțională

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Bică Andra

Prof. Şandru Valeria

Prof. Luca Adrian

 

 

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.33. Managementul  carierei

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

Psiholog Nichita Ligia

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.34. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar

administratori financiari din învățământul preuniversitar

ec. Oprescu Georgeta

ec. Fulgescu Luminița

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.35. Manager de proiect

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Luca Adrian

Prof. Bică Andra

Prof. Şandru Valeria

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.36. Management prin obiective - competenţe necesare coordonatorilor de proiecte şi programe educative

cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Prof. Trăistaru Gabriela

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.37. Managementul resurselor umane în învăţământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Prof. Jipescu Ana

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

Prof. Statie Silviu

Prof. metodist Valeria Șandru

II.38 Mentoratul, premisă a performanței didactice

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

Prof. Diaconescu Cristina

II.39. Metode alternative de educaţie

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Bălteanu Claudia

Prof. Laţiu Andreea Iuliana

Prof. metodist Valeria Șandru

II.40. Metodica limbii române între tradiţional şi modern

prezentare curs

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal care predau limba română

prof.Ioniță Isabella Elena

prof. Preda Elena Gabriela

prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen

prof. Stanca Mariana Lelia

Prof. Diaconescu Cristina

II.41. Mijloace moderne şi creativitate în educaţia  religioasă

profesori de religie

Prof. Popescu Romeo

Prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.42. « Modernisation des pratiques pédagogiques dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE »

( Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină )

Profesori de franceza; viitori candidati la examenul de titularizare

 

Dumitrescu Valeria

Împăratu Lăcrămioara

 

Prof. Diaconescu Cristina

II.43. Multimedia în educație

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Grecea Violeta

Prof. Țenea Codruța Elena

 

Prof. metodist Valeria Șandru

II.44. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor de mobilitate si parteneriat strategic

responsabili comisii proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ,responsabili ONG-uri sau asociatii participante la proiecte euroene

Prof. Matei Marilena

Prof.Tenea Codruta

Prof.Croitoru Roxana Elena

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.45. Perfecționarea profesorilor metodiști din  învățământul tehnic și elemente de Tehnologia informării și comunicării

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

 

Prof. Manea Luminița

Prof.Ciobanu Dumitru

Prof. Diaconescu Cristina

II.46. Pregătirea cadrelor  didactice pe tematici  europene

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Prof. Georgescu Maria

Prof. Dicu Sevastia Lizuca

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.47. Prevenirea abandonului școlar

Personal didactic şi didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

Psiholog Nichita Ligia

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.48. Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

 

Prof. Luca Adrian

Prof. Șandru Valeria

Prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.49. Strategii didactice moderne de predare – învățare

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Șandru Valeria

Prof. Purice Corina

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.50. Şcoala – partener al părinţilor în educarea copiilor

cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Prof. Ancuţa Giorgiana

Prof. Comăneci Titina

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

II.51. Școala altfel – program pentru dezvoltarea abilităților de viață la elevi

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Șandru Valeria

Prof.Samoilă Daniela

Prof. Din Andreea

Prof. Diaconescu Cristina

II.52. Stop -  violenței!

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic

prof. Sandru Valeria

prof. Dicu Sevastia Lizuca

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.53. Transdisciplinaritatea – o abordare curriculară modernă

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Ochescu Maria

Prof. Daniela Samoilă

Prof Ovidiu Tănase

Prof. metodist Valeria Șandru

 

 

III. PROGRAME PRIORITARE MENCS

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

III.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Prof. Ionescu Lavinia

Prof. Ohîi Maria

Prof. Pîrvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist Valeria Șandru

III.2. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul gimnazial

cadre didactice din învățământul gimnazial

Inspectori școlari de specialitate

Profesori metodiști CCD

Prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.3. Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale

cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar

Inspectori școlari de specialitate

Profesori metodiști CCD

 

 

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

III.4. Definitivatul în învățământul primar – treaptă în cariera didactică

profesori pentru învățământ primar

Prof.Săraru Elena

Prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.5. Definitivatul în învățământul gimnazial – treaptă în cariera didactică

profesori debutanți de limba și literatura română

Prof.Ioniță Isabella

Prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.6.  Formarea metodiștilor din învățământul preuniversitar

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- inspectori școlari

- profesori metodisti CCD

Prof. Diaconescu Cristina

III.7. Formare utilizatori de aplicație CONCRET - Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

 

- prof. Șandru Valeria

- prof. Ciobanu Dumitru

- informatician Nedica Monica

- informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin

 

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.8. Management și consiliere pentru cariera didactică

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

- prof. metodist Șandru Valeria

- insp. Apostol Doinița

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

 

III.9. Strategia anticorupție în educație

 

- prof. Mărăndici Tatiana

- prof. Șandru Valeria

- prof. Samoilă Daniela

Prof. Diaconescu Cristina

 

IV. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

Responsabil

IV.1. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar

270 lei

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ

Prof. Samoilă Daniela

IV.2. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate

350 lei

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.3. Formator -  cod COR 242401

280 lei

Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale

IV.4. Educație non formală pentru o școală Altfel

350 lei

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

 

V. SIMPOZIOANE ȘI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE

DENUMIREA SIMPOZIONULUI

Taxa

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Simpozionul Național, “Educație și cultură financiară” , ediția a III-a

 

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist CCD Samoilă Daniela

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a VI-a

 

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist CCD Șandru Valeria

V.3. Work-shop tematic

„Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

 

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist CCD Șandru Valeria

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

 

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist CCD Samoilă Daniela