Oferta 2011-2012

1.Criterii curriculare
Denumirea programului: Asigurarea calităţii în educaţie. Documentele profesorului
Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
Public – ţintă vizat: personal didactic din învăţământul preuniversitar cadre didactice
Justificarea ofertei:
Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituţie, organizaţie sau unitate de învăţământ, precum şi pentru angajaţii acesteia. Predarea şi învăţarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor şi a altor beneficiari de educaţie, la bunăstarea societăţii şi la păstrarea şi ameliorarea mediului. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de o instituţie de învăţământ trebuie să fie o prioritate fundamentală pentru toate cadrele didactice .
Durata cursului: 24 ore
Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:
 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
 • Cunoaşterea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii;
 • Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii;
 • Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
 • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele beneficiarilor.
  • Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Contextul legislativ privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Cadrul Naţional de asigurarea a Calităţii; principiile calităţii.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Autoevaluarea şi inspecţia şcolară. Observarea şi evaluarea lecţiei.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Descriptori de performanţă. Portofoliul profesorului. Dovezi prezentate CEAC din unitatea şcolară.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-09.00

1.Contextul legislativ privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Cadrul Naţional de asigurarea a Calităţii; principiile calităţii.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Autoevaluarea şi inspecţia şcolară. Observarea şi evaluarea lecţiei.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3.Descriptori de performanţă. Portofoliul profesorului. Dovezi prezentate CEAC din unitatea şcolară.

Curs

Prof. Barbu Liliana

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4.Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof. Barbu Liliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 

Modalităţi de evaluare:


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:
- două fişe de observare a lecţiei (pentru două cadre didactice diferite);
- un test predictiv;
- un test sumativ cu diferite tipuri de itemi
- o listă a dovezilor care pot fi prezentate CEAC şi care demonstrează calitatea activităţii cadrului didactic.

 • Resurse umane

Formatori implicaţi:

 • prof. Apostol Doinița, prof. gr. I, formator județean
 • prof. Barbu Liliana, prof. gr. I, formator judetean

Certificare: adeverinţă CCD

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: ACT4RIVERS-Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru protejarea ecosistemelor apelor
Grupul ţintă direct: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (gimnazial, liceal), cu gradul didactic minim definitivat.
Grupul ţintă direct: elevii claselor gimnaziale şi liceale, părinţi, comunitatea locală
Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori de geografie, biologie, fizică, chimie, limbi moderne etc. contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în dezvoltarea profesională. Aceste activităţi de formare au la bază implementarea a două proiecte europene, şi anume: Proiectul COMENIUS - MINERVA- “FREE YOUR RIVER” 2004-2007-www.freeyourriver.net/ şi Proiectul Comenius “Act4Rivers” 2008-2010 www.act4rivers.net.
De asemenea, se urmăreşte conştientizarea protecţiei apelor în conformitate cu noile re-glementări ale Comisiei Europene privind protecţia acestora, şi anume Directiva Cadru a Apei ce reprezintă piatra de temelie a politicilor legate de protecţia apelor din Europa.
Un alt obiectiv important îl reprezintă recomandarea de la Lisabona privind competenţele pentru anul 2011 ce are ca scop cetăţenia activă. Acestea solicită, de asemenea, şcolilor, să schimbe metodele în procesul de predare a subiectelor ştiinţifice. Numai o abordare curriculară despre teme ecologice poate fi în conformitate cu adevărata esenţă a recomandărilor de la Lisabona. Potrivit acestui punct de vedere, Consiliul şi Parlamentul European au adoptat, la sfârşitul anului 2006, un Cadru European pentru Competenţe Cheie pentru Învăţarea Continuă. Cadrul identifică şi defineşte la nivel european, pentru prima dată, competenţele-cheie de care au nevoie cetăţenii pentru împlinirea personală, incluziunea socială, cetăţenia activă şi angajarea în societatea noastră bazată pe cunoaştere. Educaţia iniţială şi sistemele de formare trebuie să sprijine dezvoltarea acestor competenţe pentru toţi tinerii, şi educaţia şi formarea matură ar trebui să ofere oportunităţi reale tuturor adulţilor pentru a învăţa şi menţine aceste abilităţi şi competenţe.
Bazele pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii sunt stabilite pe parcursul educaţiei şi formării iniţiale care trebuie să ofere tuturor cadrelor didactice şi nu numai, competenţele cheie care îi pregătesc pentru o viaţă într-o lume modernă şi îi îndrumă pe calea învăţării continue.
Competenţele-cheie pentru învăţarea continuă sunt cele de care au nevoie toţi oamenii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cetăţenia activă, incluziunea socială, etc.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

 • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual vizavi de problemele actuale ale poluării apelor;
 • cunoaşterea şi înţelegerea modificării ecosistemelor apelor de suprafaţă;
 • sensibilizarea vizavi de problemele legate de mediu;
 • dezvoltarea spiritului de iniţiativă;
 • dezvoltarea spiritului civic;
 • dezvoltarea competenţelor digitale;
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare;
 • dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul ştiinţelor;
 • aplicarea principiului „a învăţa să înveţi”;
 • dezvoltarea/optimizarea competenţelor de planificare şi organizare a activităţilor didactice în acord cu noile standarde de calitate promovate în cadrul procesului instructiv-educativ.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere în proiectul şi platforma FYR şi Act4Rivers;
Introducerea în ecologia apei potabile & Directiva Cadru a Apei;
Introducere în instrumentele FYR

5

5

 

1

Aplicaţie practică pe râul Olăneşti

5

 

5

1

Dezvoltarea competenţelor TIC

5

2

3

1

Cetăţenia activă

5

2

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

9

11

4

Calendarul programului


Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-15
1 h pauză

Introducere în proiectul şi platforma FYR şi „Act4Rivers”;
Introducerea în ecologia apei potabile & Directiva Cadru a Apei;
Introducere în instrumentele FYR

curs

evaluare

Mihai Madalina
Papuzu Cornelia

2

8-14
1 h pauză

Aplicaţie practică pe râul Olăneşti

curs
aplicaţii
evaluare

Mihai Madalina
Goran Cristina

3

8-14
1h pauză

Dezvoltarea competenţelor TIC

curs
aplicaţii
evaluare

Marandici Tatiana
Mihai Madalina

4

8-14
1h pauză

Cetăţenia activă

curs
aplicaţii
evaluare

Marandici Tatiana

 

2. Resurse umane
Formatori implicaţi
Prof. Mărăndici Tatiana, prof. grd. I, formator;
Prof. Mihai Mădălina, prof. grd. I, formator şi mentor;
Prof. Papuzu Cornelia, prof. grd. I, formator;
Prof. Goran Cristina, prof. grd. I, formator.

Certificare: adeverinţă CCD

 • Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată
Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;
Durata cursului: 32 ore.
Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competenţe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere ştiinţific;
Planificarea pe stagii/ modele tematice:

 • Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii române – 4 ore;
 • Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învăţarea limbii române – 4 ore;
 • Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii române – 4 ore;
 • Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române – 4 ore;
 • Rolul exemplelor în predare-învăţare – 4 ore;
 • Metode şi instrumente evaluative – 4 ore;
 • Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic – 6 ore;
 • Evaluarea cursului – 2 ore.

Curriculum-ul programului:
Scopul: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învăţare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor învăţării elevilor.
Obiective:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educaţiei (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

Competenţe formate:

 • proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în conformitate cu obiectivele precizate şi metodele moderne prezentate;
 • proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • dezvoltarea deprinderii de a munci în echipă;
 • dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;
 • organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de stilurile de învăţare;
 • valorizarea învăţării prin cooperare versus învăţarea tradiţională;
 • utilizarea unor mijloace moderne (laptop, video-proiector, flipchart etc) în derularea procesului instructiv-educativ;
 • elaborarea în format electronic a metodelor moderne aplicabile pe suportul de text.

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.
Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română în scopul sporirii eficienţei lecţiei de specialitate.
Calendarul programului: trimestrul II 2012.
Modalităţi de evaluare: Colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare Power Point.
SCENARIUL SESIUNII DE FORMARE
ZIUA I


ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-
9.00

Primirea participanţilor Anunţarea programului, scopul şi obiectivele cursului şi ale zilei, formele de organizare şi evaluare.

Strategii - de cooperare - conversaţia

Laptop Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conţinând Abordarea virtuală a metodelor moderne activ-participative în predarea limbii şi literaturii române.

9.00-10.30

Metode didactice - repere teoretice.

Strategii frontale/individuale/pe grupe Metode:
Brainstorming Fişe de lucru Analiza SWOT.

Laptop Videoproiector Fişe de lucru Material ppt

Activităţi teoretice:60 de minute
Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunţată.
Activităţi practice: 20 de minute-realizarea analizei SWOT Completarea fişei de lucru: 10 minute.

10.30-10.45

PAUZA

10.45-12.45

Metode şi strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Strategii frontale - explicaţia - conversaţia - problematizarea

Laptop
Material ppt Coli flipchart

Activităţi teoretice: formatorul prezintă materialul ppt cu zece metode. Teme de reflecţie.

12.45-13.15

PAUZA

13,15
15,15

Metode şi strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

Strategii frontale - explicaţia - conversaţia - problematizarea

Laptop
Material ppt Coli flipchart Fişe de lucru.

Activitate practică: 120 minute: teme de reflectare şi comentare a metodelor propuse spre analiză de formatori, având în vedere aplicabilitatea lor pe nivel de studiu (clasele a V-a, a Vl-a, a VII-a, a VlII-a )

15.15- 15.30

       

15.30-17.00

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicaţie curs

Strategii frontale/pe grupe/
individuale Problematizarea Conversaţia

Laptop
Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute Formatorul prezintă modul de realizare a unei fişe de lucru atât în format Word cât şi PowerPoint. Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză compa-rativă a modelelor prezentate: 30 minute.

ZIUA II


ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

Reamintirea prin-cipalelor idei ale zilei precedente. Anunţarea obiec-tivelor zilei.

Strategii individuale - de cooperare -- conversaţia'

Laptop Videoproiector

Formatorul prezintă mate-rialul ppt conţinând princi-palele idei ale zilei precedente.

9.00-10.30

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Strategii individuale: - de descoperire - conversaţia - explicaţia

Laptop Videoproiector Fişe de lucru

Activităţi teoretice:45 de minute. Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunţată. Activităţi practice: 45 de minute-realizarea metodelor explozia solară şi pălăriile gânditoare.

10.30-10.45

PAUZA

10.45-12.45

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Strategii individuale - conversaţia Strategii frontale - explicaţia Problematizarea

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Analiza SWOT Fişa de lucru Teme de reflecţie

12.45-13.15

PAUZA

13.15-15.15

Metode şi strategii specifice predării limbii române în liceu.

Strategii frontale
/individuale/pe grupe Metode: Brainstorming, problematizarea, KWL,
fise de lucru

Laptop Material ppt

Prezentarea metodelor diagrama Venn şi Frisco Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere şi vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând mo-dalităţile de dezvoltare a creativităţii elevilor. Formabilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

ZIUA A III-A


ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei preceden-te. Anunţarea o-biectivelor zilei.

Strategii individuale: - de cooperare - conversaţia

Laptop Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conţinând principalele idei ale zilei precedente

9.00-10.30

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Strategii individuale: - de descoperire - conversaţia - explicaţia

Laptop Videoproiector Fişe de lucru

Activităţi teoretice:45 de minute Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunţată. Activităţi practice: 45 de minute-realizarea metodelor Sinelg şi Scaunul autorului.

10.30-10.45

PAUZA

10.45-12.45

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Strategii individuale - conversaţia Strategii frontale - explicaţia - problematizarea

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Analiza SWOT Fişa de lucru Teme de reflecţie

12.45-13.15

PAUZA

13.15-15.15

Metode şi strategii specifice predării literaturii române în liceu.

Strategii frontale/individuale/pe grupe Metode: Brainstorming, problematizarea, KWL, Fise de lucru.

Laptop Material ppt Fişe de lucru

Prezentarea metodelor Cvintetul şi Discuţia de tip piramidă
Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere şi vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând moda-lităţile de dezvoltare a creativităţii elevilor. Forma-bilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

15.15-15.30

PAUZA

15.30-17.00

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicaţie curs.

Strategii frontale/pe grupe/individuale Problematizarea Conversaţia

Laptop Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute Formatorul prezintă modul de realizare a unei fişe de lucru atât în format Word cât şi Power Point. Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză compara-tivă a modelelor prezentate: 30 minute.

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneţi un plus, dacă nu, un minus. Completarea fişei de evaluare.

Strategii de grup Conversaţia Munca în echipă

Fişe de lucru Coli flipchart

Activitate practică l0 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri şi minusuri evaluând ziua/vor completa fişa de evaluare a zilei.

ZIUA A IV-A


ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

Reactualizarea noţiunilor prezentate în ziua precedentă. Anunţarea obiectivelor zilei.

- frontală - individuală - de cooperare - conversaţia

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Formatorul sintetizează informaţiile furnizate în materialul ppt prezentat în ziua anterioară. Formabilii scriu pe post-it denumirea celei mai efici-ente metode alternative de predare a literaturii române în liceu şi îşi argumentează, oral, alegerea.

9.00-10.30

Elemente de deontologie a eva-luării în contextul creşterii calităţii actului educaţion-al.
Preambul teo-retic. Funcţiile şi rolul evaluării. Strategii evalua-tive.

- frontală - individuală - de grup - de descoperire - conversaţia - problematizarea

Laptop Videoproiector Post-it

Activităţi teoretice: 45 de minute Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunţată. Activităţi practice: 45 de minute For-mabilii scriu pe post-it trei tipuri de evaluare apli-cate la clasă. Apoi, pe foi de flipchart realizează o ana-liză SWOT a procedeelor moderne de evaluare.

10.30-10.45

PAUZA

10.45-12.45

Metode alternative de evaluare

- frontală - de grup - de colaborare - expunerea - explicaţia - problematizarea

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Activităţi teoretice:45 de minute Formatorul prezintă materialul ppt cu metodele alternative de evaluare. Activităţi practice: 75 de minute. Formabilii aleg do-uă dintre metodele de eva-luare prezentate şi le inte-grează în secvenţe diferite dintr-un proiect de tehno-logie didactică, pe care le schiţează pe foi de flipchart

12.45-13.15

PAUZA

13.15-13.45

Metode alternative de evaluare

individuală conversaţia

 

Temă de reflecţie - Metode moderne de eva-luare: gimnaziu versus liceu Identificarea celor mai efi-ciente metode de evalu-are pentru fiecare ciclu de învă-ţământ.

13.45-15.15

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicaţie curs

- frontale/pe grupe/individuale - problematizarea - conversaţia

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Activitate teoretică: o oră Formatorul prezintă modul de realizare a unei fişe de lucru/metode atât în format Word cât şi PowerPoint. Pe baza celor două prezentări, formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 1 oră.

15.15-15 45

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneţi un plus, dacă nu, un minus Completarea fişei de evaluare

- strategii de grup - conversaţia - munca în echipă

Fişe de lucru Coli flipchart

Activitate practică: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri şi minusuri evaluând ziua/vor completa fişa de evaluare a zilei.

15.45-16.00

PAUZA

16.00 17.30

Evaluarea cursului

frontală individuală de grup explicaţia

Laptop Videoproiector Coli flipchart

Analiza SWOT a activităţilor desfăşurate pe parcursul celor patru zile de formare. Completarea unui chestionar de evaluare.

15.15- 15.30

PAUZA

15.30-17.00

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicaţie curs.

Strategii frontale/pe grupe/individuale Problematizarea Conversaţia

Laptop
Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute. Formatorul prezintă modul de realizare a unei fişe de lucru atât în format Word cât şi PowerPoint. Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneţi un plus, dacă nu, un minus. Completarea fişei de evaluare.

Strategii de grup Conversaţia Munca în echipă

Fişe de lucru Coli flipchart

Activitate practică: 10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri şi minusuri evaluând ziua/vor completa fişa de evaluare a zilei.

 • Resurse umane
 • prof. Floroiu Ana-Maria – Gr. I, formator judeţean – inspector şcolar de specialitate.
 • prof. Preda Elena Gabriela – gr. I, formator judeţean, profesor metodist.
 • prof. Mihăilescu Alina – gr. I, formator judeţean, profesor metodist.
 • prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean
 • prof/ Stanca Mariana Lelia – gr. I, formator județean

Certificare: Adeverinţă C.C.D.

I. Criterii curriculare:
Tip program: Program de perfecţionare, datorate reformei, conf. art. 33, alin 2, din legea 128/1997; modul lung; 89 ore – 25 credite
Publicul ţintă vizat: personal didactic din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Prezentul program răspunde rigorilor reformei din educaţia românească şi răspunde nece-sităţilor de formare continuă privind proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice, a managementului şi a comunicării didactice, precum si politicii privind implementarea TIC în educaţie.
Prezentul program urmăreşte realizarea obiectivelor fundamentale ale educaţiei si învăţă-mântului românesc vizând: accesul egal şi sporit la educaţie; calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României; considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; reconstrucţia învăţământului în mediul rural; combinarea eficientă a educaţiei de elită cu edu-caţia generală; compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani; dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Durata: 89 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate:

 • Dezvoltarea competenţelor profesionale prin dobândirea şi actualizarea cunoştinţelor de limbă engleză;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale prin dobândirea competenţelor de receptare şi re-alizare a mesajelor scrise şi vorbite;
 • Dezvoltarea competenţelor de înţelegere a culturii britanice;
 • Creşterea calităţii procesului instructiv/educativ, prin abordarea actului educativ din per-spectiva interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii si transdisciplinarităţii şi a predării în echipă;
 • Utilizarea tehnologiilor informaţiei si comunicaţiei în cadrul procesului instructiv educa-tiv.

Planificarea modulelor tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Sistemul fonetic şi fonologic al limbii engleze

9

2

6

1

Structuri gramaticale

53

17

32

4

Vocabular

25

7

16

2

Evaluare (cf art. 20 lit. f)

2

-

-

2 * (finală)

Total

89 h/ 25 ETC

26

54

9

 

Calendarul programului


Ziua

Intervalul orăr

Tema

Tip de activitate

Formator

1
(8h)

8-11

Sistemul fonetic şi fonologic

Curs

Alexandru-Gruia Floriana

 

11-12
13-19

Aplicaţii

19-20

Evaluare

2
(8 h)

8-11

Curs

11-12
13-19

Aplicaţii

19-20

Evaluare

3
(8 h)

8-11

Curs

11-12
13-19

Aplicaţii

19-20

Evaluare

4
(8 h)

8-10

Curs

10-12
13-19

Aplicaţii

19-20

Evaluare

5
(8 h)

8-10

Curs

10-12
13-19

Aplicaţii

19-20

Evaluare

6
(8 h)

8-10

Structuri gramaticale

Curs

Ţîţu Claudia

10-12
13-15

Aplicaţii

7
(8 h)

8-10

Curs

10-12
13-15

Aplicaţii

16-17

Evaluare

8
(8 h)

8-10

Curs

10-12
13-15

Aplicaţii

16-17

Evaluare

9
(8 h)

8-10

Vocabular

Curs

 

10-12
13-15

Aplicaţii

10
(8 h)

8-10

Curs

10-12
13-15

Aplicaţii

16-17

Evaluare

11
(6 h)

8-10

Curs

10-12
13-15

Aplicaţii

16-17

Evaluare

12
(3 h)

10-13

Evaluare finala

Evaluare

Alexandru-Gruia Floriana
Ţîţu Claudia

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jo-curi de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înre-gistrări audio-video; proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de al-cătuit o bibliografie, investigaţii practice.

Testare scrisă şi orală susţinută în prezenţa comisiei de evaluare

II. Resurse umane:
Prof. Alexandru-Gruia Floriana (formator judeţean)
Prof. Ţîţu Claudia (formator judeţean)

 

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare:

Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională; iniţierea şi abilitarea profesorilor de alte specialităţi în vederea utilizării Limbii engleze la nivel conversational.
Public tinta vizat: profesori de alte discipline decât Limba engleza
Justificare ofertei:
• cererea cadrelor didactice din sistemul preuniversitar în vederea învăţării active a limbii engleze;
• realizarea unei mai bune pregătiri a profesorilor pentru înţelegerea orală a mesajelor;
• stăpânirea tehnicilor de comunicare, tehnici transferabile.
Durata: 52 ore
Planificarea pe stagii/ module tematice:
1. Relaţiile interumane: 18 ore
- salut şi răspuns la salut.
- prezentare personală sau a unei alte persoane.
- formulare de cerinţe şi oferte (Can I help you?, Will you take that?)
- cererea unei informaţii ( Excuse me, where`s the park?, It`s over there)
- exprimarea părerii ( I think, I don`t think)
- exprimarea preferinţelor ( I like, I don`t like, Which do you prefer?)
2. Viaţa de zi cu zi: 18 ore
- conversaţii la telefon
- cunoaşterea zilelor săptămânii, exprimarea datei şi a orei.
- citirea şi alcătuirea unor mici dialoguri după modele oferite (la gară, la hotel, la vamă, la
restaurant)
3. Elemente de construcţie a comunicării – 16 ore
- pluralul substantivelor, adjectivul – gradele de comparatie
- timpurile verbale
- adverbele: always, every, never, now, this evening
- prepoziţiile: on, in, near, next to, opposite
Curriculum-ul programului:
Scopul programului:
- să-i ajute să-şi însuşească un vocabular minim necesar participării la dialoguri situaţionale, să creeze o bază pentru aprofundarea ulterioară a cunoştinţelor de limba engleză
Obiective:
La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili:
- să înteleagă sensul global al unui mesaj ascultat
- să desprindă unele detalii dintr-un scurt mesaj
- să-şi însuşească limbajul adecvat pentru a descrie activităţi cotidiene
- să citească expresiv texte cunoscute, analizate semantic anterior
- să redacteze diferite tipuri de texte imitind modele date
- să dobândească autonomie în utilizarea limbii moderne studiate.
Activităţi:
• Formare pe modulele tematice
• Evaluare curentă la finele fiecărei zi de curs,
• Evaluare finală a cursului
Rezultate: Profesorii vor fi formaţi asupra modalităţilor de pregătire pentru a dobândi autonomie în utilizarea limbii
Calendarul programului: trimestrul I - 2011
Modalităţi de evaluare: test de verificare tip grilă; exerciţii si teste, realizarea unei secvente, conversationale pe o temă dată; elaborare de itemi de evaluare ; reflecţii asupra propriei învăţări.
II. Resurse umane:
• prof. Tîţu Claudia – prof. gr. I, formator judetean
• prof. Popa Monica – prof. gr. I, formator judetean – inspector de specialitate ISJ Vâlcea

Certificare: adeverinţă CCD