Oferta 2011-2012

1. Criterii curriculare
Denumirea programului: Metode interactive şi de grup
Publicul ţintă vizat:cadre didactice din învăţământul preşcolar
Justificarea ofertei: Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne ale învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţa de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborăre, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate:
 • Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare;
 • Formarea capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-învăţare şi să înţeleagă necesitatea folosirii acestora.
 • Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor;
 • Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);
 • Formarea unui sistem de capacităţi;
 • Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Prezentarea cursului Metodele interactive de grup (elemente generale)

2

2

   

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor instructiv-educative

10

3

6

1

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative

8

4

3

1

Evaluare finală

4

-

-

4

Total

24

9

9

6

 

Calendarul programului


Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8.00-10.00
10.00-13.00

Prezentarea cursului
Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice

curs
aplicaţii

Prof.Ancuţa Giorgiana

2

9.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice;
Activizarea şi interactivitatea preşcolarilor;

curs
aplicaţii
evaluare

Prof.Ancuţa Giorgiana

3

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-19.00

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative;
Evaluare finală

curs
aplicaţii
evaluare
evaluare

Prof.Ancuţa Giorgiana

 

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

portofoliu

2. Resurse umane
Formatori implicaţi:

 • Ancuţa Giorgiana- Inspector de specialitate - ISJ Vâlcea
 • Ohîi Maria – Profesor metodist - C.C.D Vâlcea

 

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Metode alternative de educaţie
Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;
Justificarea ofertei:
Necesitatea formării unor competenţe pentru reorganizarea aspectului creativ – participativ al învăţământului, prin promovarea metodelor alternative de educaţie.Pentru prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc, cadrele didactice trebuie să cunoască şi să evalueze corespunzător dimensiunea umană. Acest program va eficientiza activitatea didactică, prin formarea şi responsabilizarea cadrelor didactice privind implicarea în reducerea manifestărilor nedorite prezente în activitatea şcolară ; cadrele didactice formate vor cunoaşte modalităţi de prevenţie şi intervenţie şi vor fi abilitate cu competenţe specifice dezvoltării şi implementării unor strategii alternative la nivelul clasei şi la nivelul şcolii.
Durata programului: 24 ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate:
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
 • Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;
 • Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;
 • Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea «situaţiilor de criză educaţională»;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;
 • Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Drepturile si nevoile copilului.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Copilul dificil

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Copilul si abuzul

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

4. Rolul parintelui. Managementul stresului parental

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

5. Etapele dezvoltarii

6 h

2 h

3,5 h

0,5h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

13,5 h

4,5 h

 

Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1. Drepturile si nevoile copilului.

Curs

Prof. Laţiu Andreea Iuliana

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Copilul dificil

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-9.00

3. Copilul si abuzul
4. Rolul părintelui. Managementul stresului parental

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

5. Etapele dezvoltării

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Laţiu Andreea Iuliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:
-proiectarea unu program educativ; un proiect de parteneriat educaţional şcoală-familie pentru prevenirea violenţei şcolare;

2. Resurse umane: Formatori implicaţi

 • profesor Sandu Elena Daniela, Coordonator CJAP Vâlcea, gr.I, formator judeţean
 • profesor Laţiu Andreea Iuliana, profesor metodist, gr. II, formator judeţean

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Metode active de învăţare; învăţarea prin cooperare

 • Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
 • Public – ţintă vizat: Personal didactic din învăţământul preuniversitar
 • Justificarea ofertei:

Programul propus are în vedere schimbările determinate de reforma din învăţământul românesc care necesită formarea unor cadre didactice capabile sa transmită cunoştinţe şi să formeze deprinderi, atitudini şi abilităţi necesare educării şi formării tinerilor. Învăţarea centrată pe elev şi formarea acestoră pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii impune perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în scopul sporirii eficienţei lecţiei, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere ştiinţific.

 • Durata cursului: 24 ore
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
 • Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;
 • Adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant.
  • Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Tehnici de organizare a discuţiilor şi dezbaterilor.

4 h„

1 h

2,5h

0,5h

2. Strategii de abordare a textelor ştiinţifice şi literare. Citirea activă.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Învăţarea prin cooperare. Planificarea şi evaluarea învăţării active şi a învăţării prin cooperare.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4. Predarea ca răspuns la nevoile individuale ale fiecărui elev. Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1.Tehnici de organizare a discutiilor si dezbaterilor

Curs

Prof. Apostol Doiniţa

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Strategii de abordare a textelor ştiinţifice şi literare. Citirea activă.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3.Învăţarea prin cooperare. Planificarea şi evaluarea învăţării active şi a învăţării prin cooperare.

Curs

Prof. Barbu Liliana

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4.Predarea ca răspuns la nevoile individuale ale fiecărui elev. Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof. Barbu Liliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 

Modalităţi de evaluare:


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:
-o planificare anuală/semestrială;
- proiectul unei unităţi de învăţare;
- proiectul unei lecţii cuprinsă în unitatea de învăţare aleasă în care să fie evidenţiate metodele activ-participative adecvate tipului de lecţie şi particularităţilor colectivului de elevi.

2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi:
 • prof. Apostol Doinița, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Barbu Liliana, prof. gr. I, formator judeţean

Certificare: adeverinţa CCD   

I. Denumirea programului: Mentorat în educaţie 
Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

 • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
 • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
 • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
 • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
 • elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului educaţional

5

1

3

1

Educaţia diferenţiată

5

1

3

1

Activităţi de practică pedagogică

5

1

3

1

întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

CALENDARUL PROGRAMULUI

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Psihosociologia grupului educaţional

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

2

8-14 1 h pauză

Educaţia diferenţiată

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

3

8-14 1 h pauză

Activităţi de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

4

8-14 1 h pauză

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:
frecvenţă - 10% (prezenţă fizică);
activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain - stormingul, interviul, înregistrări audio-video); proiecte, referate, portofolii -«10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

VĂDUVA MĂDĂLINA - prof. dr. fizică, grad didactic I; formator şi mentor

 • CV curopass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus

Certificare: adeverinţe CCD

1. Criterii curriculare
Denumirea programului: Leadership si comunicare
Tipul programului: formare și dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: manageri, membrii CA ai unitaților școlare din învățământul preuniversitar, responsabili comisii metodice
Justificarea ofertei:
Durata:
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate

- Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 • Comunicarea. Tipurile comunicării

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

 • Comunicarea instituțională

4 h

1h

2,5 h

0,5 h

 • Conceptul de leadership. Liderul în organizaţie; funcţiile liderului - direcţia, motivarea şi reprezentarea; leader vs manager –competențe de bază ale liderului

4 h

1h

2,5 h

0,5 h

4. Modele şi teorii de leadership. Leadership situaţional: concept şi descrierea principalelor modele; Stiluri de leadership: modelul lui Hersey & Blanchard cu aplicaţii, (teoria trăsăturilor, Tannenbaum - Schmidt, Blake-Mouton, Modelul tridemensioanl al eficaităţii, Greiner etc)

2 h

0,5 h

1 h

0,5 h

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones).
Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

2 h

0,5 h

1h

0,5 h

6. Stiluri personale ale leaderilor. Modalităţi de influenţare a colaboratorilor

2 h

0,5 h

1h

0,5 h

7 .Motivarea Stiluri de învăţare pentru adulţi (Honey & Mumford, Kolb); Stiluri de leadership pentru formare (Goleman); Etapa a 5- a procesului de învăţare (Joyce & Showers)

2 h

0,45 h

1h

0,15 h

8. Conflictul: semnificaţie, dinamică, efecte, etape, tipuri .
Strategii folosite în managementul conflictelor; Abordarea conflictelor prin prisma stilurilor de leadership
Reacţii la conflict şi stress

2 h

0,45 h

1h

0,15 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 h

12,5

5,5 h

 • Calendarul programului

Ziua

Interval
orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

15.00-16.00

Comunicarea. Tipurile comunicarii

curs

Prof. Popescu Mădălina Adriana

16.00-1.700

aplicaţii

17.30-18.00

evaluare

18.00-18.30

 

curs

Prof Ene Gabiela Ana

18.30-19.00

aplicaţii

19.00-19.30

evaluare

2

8.00-9.00

Comunicarea instituțională
(4h)

curs

Prof Ene Gabiela Ana
Prof. Popescu Mădălina Adriana

9.00-10.00
10.30-12.00

aplicaţii

12.00-12.30

evaluare

13.00-14.00

Conceptul de leadership.(4h) Liderul în organizaţie;funcţiile liderului - direcţia, motivarea şi reprezentarea; leader vs manager –competențe de bază ale liderului modele; Stiluri de leadership: modelul lui Hersey & Blanchard cu aplicaţii, (teoria trăsăturilor, Tannenbaum - Schmidt, Blake-Mouton, Modelul tridemensioanl al eficaităţii, Greiner etc)

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

14.00-15.00

aplicaţii

15.30-17.00

 

17.00-17.30

evaluare

 

 

15.30-16.00

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones).
Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

 

16.00- 17.00

aplicaţii

 

evaluare

3

8.00-9.00

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones). Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

curs

Prof. Popescu Mădălina Adriana

9.00-9.30

aplicaţii

9.30-10.00

evaluare

10.30-12.30

6. Stiluri personale ale leaderilor. Modalităţi de influenţare a colaboratorilor

curs

Prof. Ene Gabiela Ana
Prof. Popescu Mădălina Adriana

aplicaţii

evaluare

13.00-15.00

7 . Motivarea Stiluri de învăţare pentru adulţi (Honey & Mumford, Kolb); Stiluri de leadership pentru formare (Goleman); Etapa 5 a procesului de învăţare (Joyce & Showers)

curs

Prof. Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

aplicaţii

evaluare

 

15.30-16.00

8. Conflictul: semnificaţie, dinamică, efecte, etape, tipuri. Strategii folosite în managementul conflictelor; Abordarea conflictelor prin prisma stilurilor de leadership
Reacţii la conflict şi stress

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

 

16.00- 17.00

aplicaţii

 

17.00-17.30

evaluare

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2.Resurse umane
Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

 • Prof. Ene Gabiela Ana- formator national
 • Prof. Popescu Mădălina Adriana – formator national
 • CV europass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus

Certificare: adeverinţa CCD.