Oferta 2011-2012

I. Criterii curriculare

Denumirea programului: Educaţia moral-religioasă în grădiniţă
Publicul ţintă vizat: educatoare
Justificarea ofertei:

   • necesitatea motivării preşcolarilor în învăţarea activă a religiei;
   • aprofundarea elementelor fundamentale ale spiritualităţii româneşti şi facilitarea integrării valorice a acestora;
   • cunoaşterea propriilor valori religioase, indiferent de extinderea lor în spaţiul comunitar reprezintă o modalitate de securizare culturală, o exigenţă ce atrage după sine buna situare în registrul cultural;
   • realizarea unei educaţii estetice adâncitoare a respectului faţă de perimetrul spiritual

Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
- Competenţe vizate

 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de psihologie a preşcolarilor;
 • Proiectarea, conducerea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
 • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;
 • Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ;
 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
 • Asigurarea fundamentelor necesare pentru realizarea unui curs opţional.
 • Însuşirea cunoştintelor despre spiritualitatea românească;
 • Aprofundarea cunoştintelor despre Ortodoxie;
 • Înţelegerea scopului formării conduitei morale şi a conştiintei morale;
 • Dezvoltarea trăirii duhovniceşti;

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Specificul educaţiei moral-religioase:
Scop, obiective şi principii

8

3

5

 

Metode didactice tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul prescolar

8

2

5

1

Educaţie moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

10

3

6

1

Evaluare finală

4

   

4

Total

30

8

16

6

 

Calendarul programului


Ziua

Interval
orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8,00-16,00

Specificul educaţiei moral-religioase: Scop, obiective şi principii

curs
aplicatii

Prof. Ionescu Daniela
Prof. Laura Stroescu

2

8,00-16,00

Metode didactice tradiţionale şi moderne utilizate in învăţământul prescolar

curs
aplicatii
evaluare

Prof. Ionescu Daniela

3

8,00-16,00

Educaţie moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

curs
aplicaţii
evaluare

Prof. Laura Stroescu

4

8,00-10,00

 

10.00-14,00

Realizarea unui optional de educatie moral-religioasa in învăţământul prescolar;
Evaluare finală

aplicaţii
evaluare

evaluare

Prof. Ionescu Daniela
Prof. Laura Stroescu

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Portofoliu – elaborărea unui proiect de curs;unui proiect didactic; propunere de tematica pentru programa unui curs optional de educatie morăl-religioasa


2.Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire)
Prof. Ionescu Daniela, formator judeţean, ISJ Vâlcea

Prof. Stroescu Laura- formator judeţean-Şcoala cu clasele I-VIII Nr 10 Rm Vâlcea

Certificare: adeverinţă CCD

I.  Criterii curriculare

Denumirea programului: Educarea caracterului - Standardele morale şi cultivarea caracterului
Publicul ţintă vizat:

 • Directori / directori adjuncţi
 • Coordonatori pentru programe şi proiecte educative
 • Profesori diriginţi
 • Învăţători
 • Educatoare

Justificarea ofertei:
Şcoala românească se confruntă zi de zi cu numeroase probleme. Una din problemele de actualitate a şcolii şi în special a dăscălilor, indiferent de nivelul la care predau, este caracterul elevilor. Probabil mulţi se vor întreba de ce este caracterul elevilor o problemă a învăţământului. Având în vedere că misiunea fiecărei şcoli este în primul rând instruirea noilor generaţii, învăţământul are misiunea de a instrui atât la nivel teoretic cât şi comportamental. Astfel Ministerul Educaţiei, Educaţiei, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Institutul pentru Instruirea Caracterului din Oklahoma City a introdus programul pilot Mai întâi caracterul. Acest program a apărut pentru prima dată în vederea educării angajaţilor dintr-o firmă. Acest program avea drept scop promovarea succesului în afaceri prin educarea angajaţilor. Apoi, acest program a fost extins în şcoli, comunităţi, familii şi alte organizaţii şi promovează încurajarea educării şi dezvoltării caracterului. Programul a fost experimentat în mai multe unităţi de învăţământ din ţară. În derularea acestui proiect se porneşte de la premisa, că multe din problemele cu care se confruntă învăţământul în acest moment au la bază lipsa de caracter. Astfel, aproape tot ceea ce se numeşte comportament deviant- abaterea de la normele şcolare, sociale sau educaţionale, aici se au în vedere întârzierea la cursuri, absenteismul, încăierările, inadaptarea la programul şcolar, lipsa politeţii faţă de cadrele didactice, copiatul, vandalismul, consumul de alcool şi substanţe stupefiante - duc la ştirbirea şi umbrirea prestigiului şcolilor; împiedică dezvoltarea normală a elevilor. Ani de-a rândul s-au căutat soluţii la aceste probleme. Unele metode au avut succes altele nu, dar instruirea elevilor prin educarea caracterului are rezultate pozitive.
Durata: 42 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

 • La sfârşitul activităţii, cursantul isi va îmbogăţi repertoriul conceptual cu noi concepte, noţiuni cheie, idei ancoră care să completeze fondul general de activităţi în domeniul educaţional;
 • îmbogăţirea abilităţilor de gândire critică şi reflexivă de analiză şi sinteză a componentelor unor noi realităţi/domenii cognitive;
 • noi modalităţi de abordare a practicii educative curente printr-o înţelegere superioară a unor probleme educative curente;
 • noi oportunităţi de explorare a unor zone ameliorative de educaţie în baza unor experienţe cognitive şi ideatice sporite;
 • o vedere de ansamblu, holistică, dar flexibilă asupra oportunităţilor de ameliorare, optimizare şi eficientizare a activităţilor personale, în echipă şi la nivel de organizaţie educaţională.

Ziua

Forma de activitate

Nr. ore

Tema / conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

CURS

1

Sesiunea 1

 • Justificarea programului (Educarea caracterului)

Prof. Ciobanu Dumitru
Prof. Banu Denise

CURS

7

Sesiunea 2

 • Noţiuni generale de psihologie - Caracterul

II

3

Prof. Ciobanu Dumitru
Prof. Banu Denise

2

Sesiunea 3

 • 49 de trăsături de caracter pentru relaţionare socială pozitivă
 • cele 5 serii de trăsături de caracter

ACTIVITĂŢI PRACTICE

1

 • exerciţii de indentificare a provocărilor / problemelor din colectivitatea de provenienţă; propuneri de diminuare/ameliorăre a acestoră
 • caracterizarea unei persoane din punctul de vedere al caracterului
 • lista trăsăturilor de caracter - gruparea acestoră pe categorii

CURS

2

Sesiunea 4 –

 • Schimbarea culturii

III

2

Sesiunea 5 –

 • Metode de predare despre caracter

Prof. Ciobanu Dumitru
Prof. Banu Denise

ACTIVITĂŢI PRACTICE

2

 • exerciţiu de identificare a metodelor de promovare a caracterului în diverse medii
 • studiul ghidurilor profesorului
 • exerciţii de planificare

CURS

2

Sesiunea 6 –

 • Construirea caracterului prin laudă

2

Sesiunea 7 –

 • Corectarea bazată pe caracter

IV

ACTIVITĂŢI PRACTICE

2

 • chestionar de apreciere
 • diplome de caracter
 • scenarii - joc de roluri

Prof. Ciobanu Dumitru
Prof. Banu Denise

CURS

2

Sesiunea 8 –

 • Paşi pentru implementare

ACTIVITĂŢI PRACTICE

1

 • planul de implementare

CURS

2

Sesiunea 9 –

 • Construirea unei familii de caracter

ACTIVITĂŢI PRACTICE

2

 • exerciţii, joc de roluri
 • plan de implementare în familie

V

CURS

2

Sesiunea 10 –

 • Tehnici de memorare

Prof. Ciobanu Dumitru
Prof. Banu Denise

2

Sesiunea 11 –

 • Tehnici de a povesti

ACTIVITĂŢI PRACTICE

2

 • exerciţii de memorare
 • exerciţii de povestie

EVALUARE

1

 • chestionar de evaluare

evaluare finală

2

 • portofoliu de evaluare
 

total ore

42

   
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:
 • se realizează atât pe parcursul formării, cât şi la finalul acesteia
 • Forme de evaluare:
 1. portofoliul personal de implementare a programului, conţinând:

 • proiect privind modul de organizare adoptat pentru colectivul şcolar din care face parte cursantul (o descriere sumară a metodologiei aplicării programului Educarea caracterului în şcoală/clasă)
 • două aplicaţii ale temelor dezvoltate la curs, altele decât cele prezentate în suportul de curs, pentru specialitatea cursantului
 • aplicaţie pentru activităţi extracurriculare/extraşcolare, cu copiii, aplicaţie pentru activităţi de implicare a părinţilor / reprezentanţilor comunităţii locale)

II. chestionare aplicative de evaluare

 • Resurse umane

Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)
Ciobanu Dumitru, Prof. gr.I – formator judeţean
Banu Denise, Prof. gr. I – formator judeţean

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare

Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională la propunerea Inspectoratului Şcolar
Publicul – ţintă public: profesori si maiştri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din domeniul electrotehnic, electromecanic şi energetic.
Justificarea ofertei:
continuarea şi aprofundarea pregătirii profesionale a profesorilor si maistrilor instructori de electrotehnică, electromecanică şi energetic prin formarea unei viziuni unitare asupra disciplinelor ca tehnologie şi obiect de învăţământ prin înţelegerea principiilor care stau la baza procesului de formare a noţiunilor; această pregătire are ca implicaţie directă abordarea competentă a conţinutului programelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar;
• perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecţiei de electrotehnică, electromecanică şi energetică, încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi, corectă din punct de vedere ştiinţific şi metodic.
Durata: 48 ore
Planificarea pe stagii/ module tematice:
1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică – 5 ore
2. Strategii didactice inovatoare în electrotehnică, electromecanică şi energetică – 5 ore
3. Metodele de predare – învăţare între tradiţional şi modern – 5 ore
4. Mijloacele de învăţământ şi rolul lor în învăţarea electrotehnicii, electromecanicii şi energeticii – 5 ore
5. Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învăţarea electrotehnicii, electromecanicii şi energeticii – 5 ore
6. Activitatea suplimentară pentru elevii dotaţi în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii – 5 ore
7. Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare – 5 ore
8. Noutate şi actualitate în electrotehnică, electromecanică şi energetică. Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă – 5 ore
9. Evaluare – 8 ore
Curriculum-ul programului
Scopul: abilitarea cadrelor didactice care predau discipline din domeniul electrotehnic, electromecanic şi energetic în proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice; conceperea, aplicarea si evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la ameliorarea performanţelor învăţării elevilor.
Obiective:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală, de metodică a specialităţii şi psihopedagogie;
 • să adopte strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.
 • să selecteze metodele optime în vederea formării gândirii critice şi a deprinderilor practice.
 • să-şi dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării măsurilor adiacente reformei din educaţie (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.)
 • să-şi reactualizeze cunoştinţele psiho-pedagogice şi să-şi dezvolte capacităţile de utilizare a metodelor moderne de educaţie.
 • să aprofundeze şi să dezbată probleme prioritare de electrotehnică, electromecanică şi energetică

Activităţi: folosirea strategiilor didactice eficiente în utilizarea mijloacelor şi auxiliarelor didactice la clasă, ateliere de lucru pentru metodele psihopedagogice

 • Rezultate: perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecţiei de electrotehnică, electromecanică şi energetică

Calendarul programului: trimestrul I 2011, trimestrul II 2012.
Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

II. Resurse umane:
• prof. Ciobanu Dumitru – prof. gr. I, formator judeţean
• prof. Vlăsceanu Ion – prof. gr. I, formator judeţean – inspector şcolar de specialitate

 

Certificare: adeverinţă CCD

1.Criterii curriculare

Denumirea programului: Didactica fizicii și chimiei
Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: profesori de fizică și chimie din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Științele devin cunoscute și accesibile elevilor cu sprijinul profesorilor, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care aceștia își construiesc demersul didactic. Pentru realizarea acestui rol, profesorul are nevoie să demonstreze o serie de abilități și competențe pe plan profesional (al specialității), pe plan didactic și social.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate
 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social
 • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
 • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant
 • Deschidere faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale

Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Curriculum școlar

4h

1 h

2,5 h

0,5 h

Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

2 h

1 h

Cadrul metodologic al învățării fizicii și chimiei

4h

1 h

2 h

1 h

Proiectarea instruirii

4 h

1 h

2 h

1 h

Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 ore

12 h

 • h

 

Calendarul programului


Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Grama Aurelia
Prof. Buican Rodica

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării fizicii și chimiei

4.Proiectarea instruirii

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Grama Aurelia
Prof. Buican Rodica

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Buican Rodica

10.00-13.30

didactice

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi
Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

 • Formatori implicaţi

Prof. Papuzu Cornelia – formator județean
Prof. Buican Rodica - formator județean
Prof. Grama Aurelia- formator județean


Certificare: adeverinţă CCD   

 • Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare curriculară
Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar.
Justificarea ofertei: Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile, aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi, dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ.
Durata: 26 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate:

 • Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri).
 • Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup.
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.
 • Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Componentele Curriculumului Naţional

4 h

1 h

3 h

-

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

4 h

1 h

3 h

-

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

6 h

1 h

5 h

-

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

6 h

1 h

4 h

1h

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

26 h

5 h

18 h

3 h

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(8 h)

8 – 9

1. Componentele Curriculum-ului Na-ţional
2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Curs

 

Prof. Şandru Valeria

Prof. Savu Nicoliţa

 

Prof. Popa Emil

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13
13 - 16

Curs
Aplicaţii

II
(6 h)

8 – 9

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

Curs

9 - 14

Aplicaţii

III
(6 h)

8 – 9

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Curs

9 - 13

Aplicaţii

13 – 14

Evaluare

   

IV
(4 h)

8 – 9

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

 • elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,
 • elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;
• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.
• Se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.
• Se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.
• Se va realiza un joc de rol cu tema Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

 • elaborarea unui pro-iect didactic prin care să fie pusă în evidenţă rela-ţia dintre curriculum şi evaluare,
 • elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evalu-are.

 

II. Resurse umane:

 • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD (formator judeţean)
 • Prof. Savu Nicoliţa, inspector şcolar de specialitate (formator judeţean)
 • Prof. Popa Emil, inspector şcolar de specialitate (formator judeţean)

Certificare: adeverinţă CCD