OFERTA 2017-2018

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei: Programul susține dezvoltarea unor competenţe profesionale în relaţiile cu publicul, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi anticipative, profesionalizarea carierei didactice auxiliare .

Scop: Dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă pentru prevenirea discriminării și exluziunii educaționale / sociale a copiilor / tinerilor aflați în situație de risc.

    Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de evoluţie a educației incluzive

-     Caracterizarea şi definirea tipologiei cerințelor educative speciale

-     Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context incluziv de învățare  

-     Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare 

-     Utilizarea metodelor specifice educației incluzive pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare 

-    Valorificarea influențelor educației incluzive în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. CADRUL CONCEPTUAL ȘI NORMATIV AL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

6 ore

2

4

 

2. ȘCOALA INCLUZIVĂ

7 ore

2

5

 

3. CLASA INCLUZIVĂ

8 ore

2

6

 

Evaluare finala

2 ore- 1 ora

 

 

3

Total

24

6

15

3

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1.EVOLUTIA CONCEPTIILOR IN ASCENSIUNEA EDUCATIEI INCLUSIVE

 1. Istoricul dezvoltării
 2. Teorii ale educației inclusive

Teorie + aplicații

 

 

 

prof. Şandru Valeria

prof. Dicu Sevastia Lizuca

 

 

 

 

 

 

 

II

8 - 13

2. INTEGRAREA ELEVILOR CU  CES IN INVATAMANTUL DE MASA

 1: Tulburări ale limbajului citit-scris

2: Dificultățile de învățare

3: ADHD

4: Autismul

 

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3.INCLUZIUNEA SCOLARA A COPIILOR CU NEOI SPECIALE-  PROVOCARE PENTRU SISTEMUL SCOLAR TRADITIONAL

 1. Planul de interventie individualizat

2. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

Teorie + aplicații + evaluare

 

IV

8 - 15

4.INTERVENŢIA ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

1. Mecanismele de colaborare intersectorială

2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Fişa de evaluare a stagiilor Portofoliul final individual

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

 

2. Resurse umane

Formatori

 • prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD
 • prof.drd. Dicu Sevastia Lizuca, CSEI Băbeni

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, dacî nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Mass -  media  în societate

5

1

4

 

2. Mass media, factor educativ

5

1

4

 

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

5

2

3

 

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

6

2

4

 

5.Evaluare finala

3

 

 

3

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1. Mass -  media  în societate

Teorie + aplicații

 

Prof. Diaconescu Cristina

 

 

Prof. Vlăsceanu Erika

II

8 - 13

2. Mass media, factor educativ

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 14

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

V

9 - 12

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul.

Cerinte: care sunt canalele optime de mediatizare şi motivarea alegerilor făcute

 

2. Resurse umane

- Diaconescu Cristina, CCD Vlcea

- Vlăsceanu Lorena Erika, GPP Ostroveni 2 Rm. Vâlcea

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Instrumentele online folosite în activitatea didactică

Publicul ţintă vizat: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să dezvolte modele şi scenarii posibile de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin activităţi colaborative şi de cercetare în mediul virtual.

Acesta va oferi cadrelor didactice: modele pentru optimizarea procesului de predare prin efi cientizarea strategiilor didactice pe baza utilizării tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor, soluţii de integrare a calculatorului în activitatea de învăţare şi de comunicare a învăţării, familiarizarea cu noi strategii de evaluare pentru lecţiile centrate pe elev şi noi instrumente de evaluare continuă.

Utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe elev.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • instrumentarea cadrelor didactice în domeniul practicilor inovatoare în ceea ce priveşte predarea/învăţarea/ evaluarea;
 • stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării progresului elevilor;
 • descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în activităţile extracurriculare;
 • stimularea învăţării prin fructificarea motivaţiei elevilor de a folosi calculatorul.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum, instruire şi proiectare

5

1

4

-

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

5

1

4

-

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

5

1

3

1

4. Instrumente de lucru google aps

7

3

4

-

Evaluare finala

2

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1. Curriculum, instruire şi proiectare

Teorie + aplicații

Prof. Ciochină Luisa

 

Prof. Farcaşanu Antoanela

 

Prof. Şandru Valeria

II

8 - 13

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 15

4. Instrumente de lucru google aps

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare

Activităţile din cadrul programului de formare continua se vor desfăşura atât in mod individual cat si frontal, iar procesul instructiv/educativ se va desfăşura sub forma de curs si de seminarii.

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

2. Resurse umane

Prof. Ciochină Luisa - prof. informatică,  ISJ Vâlcea

Prof. Farcaşanu Antoanela - prof. informatică, CN Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea

Prof. Şandru Valeria – prof. metodist,  Google APS trainer, CCD Vâlcea

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoștințe despre sine;

2.Informații ocupaționale;

3.Luarea deciziei;

4.Planificare;

5. Rezolvare de probleme.

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Cunoștințe despre sine

2

1

1

-

2. Informații ocupaționale

4

1

3

-

3. Luarea deciziei

6

2

3

1

4. Planificare

6

2

3

1

5. Rezolvare de probleme

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8 - 16

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

curs

aplicatii

 Prof. Şandru Valeria

  

Prof. Georgescu Alina

 

Prof. Mărgărita Antoanela

2

8 - 16

Luarea deciziei

Planificare

curs

aplicatii

evaluare

3

8 - 16

Rezolvare de probleme

curs

aplicaţii

evaluare

4

 9 - 11

Evaluare finală

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă,investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (program educațional de orientare școlară și profesională)

2. Resurse umane:

 • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD,
 • Prof. Georgescu Maria, coordonator CJAP,
 • Prof. Mărgărita Elena Antoanela, inspertor școlar

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să sprijine activitatea cadrelor didactice care lucreaza cu elevii cu CES, în sensul cunoașterii legislației actuale ce sprijină incluziunea școalară a copiilor/ elevilor cu CES pentru a-i susține prin propunerea de servicii educaționale de suport în școală și în comunitate, dar și prin adaptarea conținutului învățării la clasă și utilizarea de metode, strategii de lucru individuale și în echipă pentru cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru  formarea în vederea integrarii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă, dar şi pentru problematica învăţământului special, mai ales, în contextul actual în care legislația s-a schimbat.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Cunoașterea legislației actuale în vederea susținerii incluziunii școlare a elevilor cu CES, orientați în învățământul de masă;
 • Cunoașterea caracteristicilor  dificultăților specifice de învățare și a principalelor direcții de abordare educațională a acestora;
 • Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special şi special integrat, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor;
 • Dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații de risc cu elevii cu CES integrați.

 

 

Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Educaţia incluzivă - Introducere, Prezentari,  Asteptari, Norme de grup

2

1

1

-

2. Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

2

-

1

1

3. Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

4

4

-

-

4. Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

3

1

2

-

5. Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

5

1

4

-

6. Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

5

1

2

2

Evaluare finala

3

-

-

3

Total

24

8

13

3

 

 

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 9

1. Educaţia incluzivă - Introducere , stuctura curs, modalitate evaluare, program

Teorie

 

 

 

Prof. Nițoi Octaviana

 

 

Prof. Vlădescu Anca

9 - 10

 Asteptari, Norme de grup

Aplicatii

10 - 12

2. Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

 

Teorie + aplicatii + evaluare

12 - 16

3. Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

Teorie

II

8 - 11

4. Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

Teorie + aplicații

11 - 16

5. Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

Teorie + aplicatii

III

8 - 13

6. Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

Teorie + aplicații

IV

10 - 13

Evaluare finala

evaluare

 

 

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, explicația, turul galeriilor)

proiecte, referate, portofolii (plan de servicii personalizat, analiza SWOT a scolii privind incluziunea scolară a elevilor cu CES)

    

2. Resurse umane

Prof. Nițoi Octaviana, profesor consilier școlar, CJRAE Valcea - Liceul Tehnologic Oltchim Rm. Valcea

Prof. Vlădescu Anca Maria, profesor psihopedagog, CSEI Băbeni