OFERTA 2017-2018

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori debutanţi(care deţin gradul didactic definitiv, respectiv gradul didactic II) ce predau urmatoarele discipine: istorie, geografie, religie, stiinte socio-umane

Justificarea ofertei : rezultatele obţinute de tinerele cadre didactice la examenele de titularizare, respectiv pentru obţinerea gradelor didactice fac necesară o pregătire psihopedagogică suplimentară, formarea iniţială pe acest aspect al carierei didactice prezentând deficienţe majore; necesitatea ca, în special tinerele cadre didactice să obţină informaţii şi să-şi formeze competenţe adecvate pentru a fi capabile să-şi planifice cariera, de a identifica oportunităţile pe care le poate oferi cariera didactică;

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1. Elabora documente de planificare şi proiectare didactică şi a altor documente curriculare, utilizând corect conceptele specifice analizei structurale şi generativ-funcţională a curriculumului;

2. Utiliza strategii didactice capabile să satisfacă exigenţele unui învăţământ modern bazat pe competenţe, pe integrarea elementelor de evaluare, a elementelor TIC şi a principiilor educaţiei incluzive;

3.Utiliza resurse şi instrumente adecvate în vederea unui management eficient al carierei didactice prin parcurgerea etapelor cadrului legal

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.CURRICULUM ŞI CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL

7h

2h

4h

1h

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8h

2h

4h

2h

3. APLICAREA PROGRAMEI ŞCOLARE ŞI PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 

7h

2h

4h

1h

Evaluare finala

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. .CURRICULUM ŞI CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL

Curs

 

 

 

 

Prof. Luca Adrian  Prof. Ulmeanu Laurențiu

 

 

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

2.  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. APLICAREA PROGRAMEI ŞCOLARE ŞI PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Realizarea unui portofoliu didactic

 

2. Resurse umane

Formatori:

prof. Luca Adrian, director CCD, formator județean

prof. Ulmeanu Dan Laurențiu, inspector școlar, formator județean

1.Criterii curriculare

Public - ţintă vizat:   cadre didactice care  vor sa predea opţionalul  Dezbatere, oratorie şi retorica sau să înfiinţeze un club de bate

Justificarea ofertei

Acreditarea de către MECTS a opţionalului Dezbatere, oratorie şi retorica; desfăşurarea în ultimii trei ani a competiţiei naţionale „Tinerii dezbat” competiţie destinată elevilor de liceu; existenţa unor asociaţii de cluburi de dezbateri la nivel naţional (de exemplu ARDOR OLTENIA)

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

 1. Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;
 2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de a organiza o dezbatere;
 3. Manifestarea capacităţii de a folosi dezbaterea ca metoda didactică;

 

b. Planificarea modulelor tematice:

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Comunicarea in dezbateri

3h

1

2

 

Temele dezbaterii şi interpretarea lor

3h

1

2

 

Argumentare

2h

1

1

 

Contrargumentare

2h

1

1

 

Formatul WS

9h

3

6

 

Arbitrajul în dezbateri

3h

1

2

 

Evaluare finala

2 h

 

 

2h

Total

24h

7

15

2

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(8 h)

 

8 - 11

Comunicarea in dezbateri

Curs

Aplicații

Prof. Cionică Maria

 

Prof. Cioinică Constantin

11 – 14

Temele dezbaterii şi interpretarea lor

Curs

Aplicații

14 – 16

Argumentare

Curs

Aplicații

II

( 8 h)

8 - 10

Contrargumentare

Curs

Aplicații

10 – 16

Formatul WS

Curs

Aplicații

III

(6 h)

8 – 11

Formatul WS

Curs

Aplicații

11 - 14

Arbitrajul în dezbateri

Curs

Aplicații

IV (2h)

13.00 – 14.00

Evaluare finală: prezentarea unei moţiuni, în format WS, caz afirmator sau negator

Evaluare

 

Modalități de evaluare a cursanților:

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor argumente, sau contraargumente, disponibilitatea de a participa la dezbateri demonstrative, jocuri de rol.
 • Fişe de lucru, chestiionare.

Un caz afirmator sau negator, într-un format  la alegere, pe o moţiune prestabilită.

 

2. Resurse umane:

-   Prof. Cioinică Maria, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

-   Prof. Cioinică Constantin, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

 1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

 1. Competenţe vizate:
  1. Definitivarea în învățământ;
  2. Evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I;
  3. Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic;
  4. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.
 2. Planificarea modulelor:
  1. Informarea privind cariera - 4 ore;
  2. Consilierea și educarea (pentru carieră) - 4 ore;
  3. Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice - 4 ore;
  4. Planul de dezvoltare profesională - 5 ore;
  5. Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională - 5 ore;
  6. Evaluare - 2 ore.
 3. Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

 1. – 9
 1. Informarea privind cariera
 2. Consilierea și educarea (pentru carieră)

Curs

Prof. Apostol Doinița

Prof. Șandru Valeria

Prof. Stroescu Laura

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

4. Planul de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi videoproiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

și implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

 2. Resurse umane:

-   Prof. Apostol Doinița, inspector școlar DRU,

-   Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD Vâlcea,

-   Prof. Stroescu Laura, profesor Școala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea,

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice, consilieri şcolari

Justificarea ofertei: O personalitate armonioasă, cu un înalt nivel al inteligenţei emoţionale se dezvoltă prin formarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada şcolarităţii. Prin această activitate urmărim diseminarea în rândul cadrelor didactice a exemplelor de bună practică privind competenţele emoţionale şi sociale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

 1. Competenţe vizate:
 • Creşterea nivelului de conştientizare cu privire la dezvoltarea socio-emoţională;
 • Identificarea unor strategii eficiente pentru consolidarea relaţiei şcoală-familie-copil;
 • Exersarea unor strategii eficiente în dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii-evaluare

Conceptul de dezvoltare. Teorii privind dezvoltarea

4

1

3

Etapele de dezvoltare şi dinamica personalităţii

4

2

2

Rolul familiei in creşterea şi dezvoltarea copilului

8

3

5

Dezvoltarea abilităţilor socio emoţionale la copii şi adolescenţi

6

2

4

Evaluare finală

2

 

 

Total

24

8

14

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

Conceptul de dezvoltare. Teorii privind dezvoltarea

curs

aplicaţii

 

Prof. Nichita Ligia

 

Prof. Lupu Daniela

2

Etapele de dezvoltare şi dinamica personalităţii

curs

aplicaţii

evaluare

3

9-17

Rolul familiei in creşterea şi dezvoltarea copilului

curs

aplicaţii

evaluare

4

9-17

Dezvoltarea abilităţilor socio- emoţionale la copii şi adolescenţi

curs

aplicaţii

evaluare

5

10-12

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Prof. Nichita Ligia, Liceul Tehnologic Henri Coandă Rm. Vâlcea

Prof. Lupu Daniela, CJRAE

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Profesori diriginți/Învățători/educatori – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • dezvoltarea personală a profesorilor diriginți;
 • aprofundarea cadrului legislativ;
 • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei;
 • organizarea activităţilor de dirigentie;
 • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră;

 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Dirigintele – atribuții și responsabilități

5

1

3

Cadrul legislativ al profesiei

2

2

-

Organizarea activităţii de dirigenție

8

2

6

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

5

1

4

Evaluare finală

4

 -

 

Total

24

7

13

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Dirigintele – atribuții și responsabilități

curs

aplicaţii

Prof. Nicula Florentina Cristina

Prof. Șandru Valeria

2

Cadrul legislativ al profesiei

curs

aplicaţii

3

9-17

Organizarea activităţii dirigenție

curs

aplicaţii

4

9-14

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

curs

aplicaţii

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

prof. Nicula Florentina Cristina – director CJRAE Vâlcea

prof. Șandru Valeria – CCD Vâlcea