OFERTA 2017-2018

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Cursul îşi propune explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicarii cât şi precizarea importanţei cunoaşterii factorilor de care depinde comunicarea în scopul construirii unui mesaj eficient.  Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicarece apar în procesul educaţional dar şi proiectarea unor metode de reducere a barierelor de comunicare educaţională va fi conţinuturi dezvoltate in vederea realizării unui model educaţional. Condiţiile de calitate ale unei comunicări strategice eficiente conduc la dezvoltarea aptitudinii de ascultare activă, ca factor de calitate a comunicării formative.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea variabilelor ce influenţează comunicarea

2.Investigarea condiţiilor de calitate ale unei comunicări strategice eficiente

3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală

4. Proiectarea, susţinerea şi evaluarea unui discurs

5. Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare

b. Planificarea modulelor tematice

 

Modulul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind comunicarea

6

1

4

-

2. Bariere de comunicare didactica

6

2

4

-

3. Managementul comunicarii didactice

6

2

4

1

4. Comunicarea profesională

4

1

3

-

5. Evaluare finala

2

 

 

2

TOTAL

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8.00 – 14.00

1.Noi repere teoretice privind comunicarea

Teorie + aplicații

 

Prof. Preoteasa Ana Maria

 Prof. Gherghinoiu Mihaela

II

8.00 – 14.00

2. Bariere de comunicare didactică

Teorie + aplicații

III

8.00 – 14.00

3. Condiţiile comunicării didactice eficiente

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8.00 – 13.00

4. Comunicarea strategica

Teorie + aplicații

V

9.00 – 11.00

Evaluare finala

 La alegere o temă:

Tema1 – Eficienţa comunicării didactice

Tema2 –  Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

- chestionare pentru cadrele didactice implicate;

- portofolii individuale ale cadrelor didactice

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Familiarizarea şi utilizarea în munca de zi cu zi a unor modele de intervenţie care să asigure egalitatea de şanse şi tratament la nivel social, structural şi organizaţional;

2. Să identifice şi elimine barierele care intervin în asigurarea egalităţii de şanse şi tratament;

3. Să cunoască şi utilizeze câteva metode şi modele de promovare a beneficiilor egalităţii de şanse;

4. Să cunoască metodele de promovare eficientă a şanselor egale pentru toţi, în echipa de lucru şi la nivel organizaţional.

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Legislaţie specifică, documente internaţionale

2

1

1

-

2.Nediscriminarea

4

1

3

-

3.Dezvoltarea durabilă

6

2

3

1

4.Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

6

2

3

1

5.Ghid de bune practici

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1.

8 - 16

1.Legislaţie specifică, documente internaţionale

2. Nediscriminarea

curs

aplicatii

 Prof. Şandru Valeria

  

Prof. Georgescu Maria

Prof. Faităr Cristian Cosmin

2

8 - 16

3.Dezvoltarea durabilă

curs

aplicatii

evaluare

3

8 - 14

4.Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

5.Ghid de bune practice

curs

aplicaţii

evaluare

4

 9 - 11

Evaluare

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă,investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

 

2. Resurse umane:

 • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD
 • Prof. Georgescu Alina, coordonator CJAP
 • Prof. Faităr Cristian – Cosmin, Școala Gimnazială Nr.5 Rm. Vâlcea

1. Criteriicurriculare:

Grup ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari si elevi) aflati in risc de absenteism scolar si mentinerea acestora in scoala prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor solutii educationale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • Proiectarea, conducerea şi realizare a procesului instructiv-educativ
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege realitatea grupurilor aflate în situaţii de risc;
 • Să comunice mai bine cu membrii grupurilor dezavantajate;
 • Să aleagă metodele de lucru astfel încât să obţină cele mai bune rezultate în consilierea elevilor aflaţi în situaţia riscului de absenteism şcolar;
 • Să identifice metode şi strategii de creştere a participării şcolare.

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Categorii de elevii aflaţi în situaţii de risc.

4h

1 h

2 h

-

2.Grupuri dezavantajate. Caracteristici şi dimensiuni psihoeducaţionale.

4 h

1 h

2 h

-

3. Abordarea integrată grupurilor dezavantajate

4 h

1 h

3 h

-

4. Consiliere elevilor aflaţi în situaţia de absenteism şcolar

4 h

1 h

4 h

-

5. Metode şi tehnici de creştere a participării şcolare

6 h

2 h

4 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

15 h

3 h

 

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

 

(8 ore)

8.00-9.00

 1.Categorii de elevii aflaţi în situaţii de risc.

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Grupuri dezavantajate. Caracteristici şi dimensiuni psihoeducaţionale.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-9.00

3. Abordarea integrată grupurilor dezavantajate

4. Consiliere elevilor aflaţi în situaţia de absenteism şcolar

Curs

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-10.00

5. Metode şi tehnici de creştere a participării şcolare

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

 

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-elaborarea unui program educativ de creştere a participării şcolare; proiectarea unei secvenţe de consiliere şcolară.

 

2. Resurse umane:

 • Prof. psih. Calotă Elena Daniela, CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea
 • Prof. Popa Emil, Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Justificarea ofertei:

Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor în demersurile lor de reintegrare în sistemul de învăţământ, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii. Metodologia de desfășurare a programului „A doua șansă” la nivel național este reglementată de următoarele prevederi legislative:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis Ordinul 5248 2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, ordin publicat în numărul 721 din 13.10.2011 al Monitorului Oficial.
 • Miisterul Educației Naționale (MECTS, la vremea respectivă) a emis acest ordin în baza prevederilor art. 29 alin. (4) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale şi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ şi ale HG 536 2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • De asemenea, prin acest ordin s-a abrogat Ordinul 2268/2007 privind aplicarea Programului „A doua şansă“.
 •  
 • O1-Identificarea cauzelor absenteismului
 • O2-Identificarea sistemului axiologic, atitudinal si motivational al elevilor din grupul tinta
 • O3-Dezvoltarea abilitatilor de relationare din cadrul grupului tinta
 • O4-Stabilirea unor proiecte personale care sa-i motiveze pe elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

 1. Competenţe vizate
 1. Sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adultă  în programe de educaţie, de tipul “a doua şansă”,
 2. Implementarea de strategii, planuri de acţiune şi programe în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor cu risc de abandon şcolar şi reintegrării în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
 3.  Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate
 4.  Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"

 

2

4

 

2. Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă"

 

2

4

 

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă"

 

1

4

1

4. Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

 

1

3

 

Evaluare finala

 

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

 

 1. Calendarul programului

 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I

(6 h)

 

10 – 12

1.Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă" - 2 h

   Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (programe, planificari anuale si calendaristice) - 4h

Teorie

13- 15

Aplicaţii

15– 18

Evaluare

 

II

(6 h)

 

10 – 12

2.  Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (proietarea unei activitati didactice) - 2h

    Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă" - 4h

Teorie

13 – 15

Aplicaţii

15– 18

Evaluare

 III

(6h)

 

10 – 12

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă" - 6h

Teorie

13- 15

Aplicaţii

16– 18

Evaluare

IV

( 4 h)

 

13- 15

16 - 18

4.  Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.- 4h

 

Evaluare

V

(2h)

 

14 – 16

Evaluare finală-2h

 La alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, la o clasa „A doua şansă”

Tema2 - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

Tema3 -  - Realizaţi un proiect didactic la un modul, la alegere, la o clasa “A doua şansă”

 

 

 1. Evaluarea finală constă în prezentarea unui portofoliu tematic care cuprinde la alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, la o clasa „A doua şansă”

 • - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala
 •  

2. Resurse umane:

 • Prof. Păuşescu Ioana Consuela, Colegiul Economic Rm. Vâlcea
 • Prof. Becheru Ramona Florentina, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului Rm.Vâlcea

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar metodiști ISJ

Justificare: competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin inspecția școlară

- Formarea stilului de structurare și organizare a cunoștințelor științifice actuale despre curriculum in maniera constructivista;

- Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei

- Elaborarea raportului scris de inspecţie

- Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare

- Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

 

b. Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Profesorul metodist și inspecția școlară. Competenețe

5

2.

Documente specifice inspecției școlare

5

3.

Strategii de comunicare și abilități sociale

6

4.

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

6

5

Evaluare curs

2

 

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

Profesorul metodist și inspecția școlară. Competenețe

Documente specifice inspecției școlare

Curs

Inspectori școlari

 

Profesori metodiști CCD

 

 

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

Documente specifice inspecției școlare.

Strategii de comunicare și abilități sociale

Curs

9 – 14

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

Aplicații

III (6 h)

8 – 9

Strategii de comunicare și abilități sociale

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD