OFERTA 2018-2019

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea, CNI Matei Basarab

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Consolidarea cunoştinţelor privind Drepturile Omului şi Educaţia pentru Drepturile Omului;

2. Stimularea abilităţilor de facilitare;

3. Identificarea paşilor necesari pentru dezvoltarea unui program de Drepturile Omului;

4. Exersarea abilităţilor de planificare a programelor de Drepturile Omului;

5. Creşterea competenţelor în evaluarea programelor de Drepturile Omului;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2

1

1

-

2. Drepturile copilului

4

1

3

-

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

6

2

3

1

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

6

2

3

1

5. Promovarea drepturilor omului

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8,00-14,00

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2. Drepturile copilului

curs

aplicatii

 

Prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

 

 

 

2

8,00-16,00

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

curs

aplicatii

evaluare

3

8,00-16,00

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

5. Promovarea drepturilor omului

curs

aplicaţii

evaluare

4

10.00-14,00

Evaluare finală

evaluare

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă,investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

- prof. Bică Andra, inspector școlar general, , grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Cristina

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  profesori de matematică (gimnaziu şi liceu) din județul Vâlcea

Justificare : Program de formare vine în sprijinul tinerilor absolvenţi de facultate şi nu numai. Program de formare vă propune să urmaţi un parcurs care are ca destinaţie crearea unei oportunităţi de reuşită în proiectarea şi susţinerea unei lecţii pentru fiecare cadru didactic tânar, în funcţie de interesele, nevoile şi posibilităţile acestuia. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de o instituţie de învăţământ trebuie să fie  o prioritate fundamentală pentru toate cadrele didactice. Este important ca fiecare profesor să simtă că reprezintă un reper semnificativ în viaţa şcolii, că şi el este înţeles şi apreciat pentru reuşita elevilor

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea, Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu

Curriculum-ul programului

 • Competențe vizate:
 • Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv – educative la disciplina matematică;
 • Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii;
 • Adoptarea şi elaborarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ în cadrul orelor de matematică;
 • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele elevilor şi adaptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere în scopul activizării elevilor;

Planificarea pe module tematice - timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Componenţele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii

8 ore

2.

Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategii didactice.

8 ore

3.

Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

6 ore

4.

Metode şi tehnici de evaluare

2 ore

5.

Descriptori de performanţă.  Portofoliul profesorului.

 

 
 • Calendarul programului :

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

 1. – 10
 1. Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii
 2. Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategii didactice.

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

 1. Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.
 2. Metode şi tehnici de evaluare

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

 1. Descriptori de performanţă.  Portofoliul profesorului.

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

 • Activitatea la seminar :prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video
 • Proiecte, referate, portofolii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-două fişe de observare a lecţiei (pentru două cadre didactice diferite);

-un test predictiv;

- un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

-un plan de lectie

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Pleşea Adina Cristina-prof. metodist CCD ,Matematică, Grad didactic I, certificat ANPC formator,  adeverință formator CCD

- Văcaru C Ştefania Diana- dir. Adj.  Şcoala Gimnazială “Anton Pann”, Matematică, Grad didactic I, certificat ANPC formator,

2.2. Coordonatorul programului Profesor metodist Şandru Valeria

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic din județul Vâlcea

Justificare

Continuarea şi aprofundarea pregătirii profesionale a profesorilor si maiștrilor instructori  prin formarea unei viziuni unitare asupra disciplinelor ca tehnologie şi obiect de învăţământ prin înţele-gerea principiilor care stau la baza procesului de formare a noțiunilor; această pregătire are ca impli-cație directă abordarea competentă a conţinutului programelor şcolare pentru învăţământul preuni-versitar;

- Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecției, încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi, corectă din punct de vedere ştiin-ţific şi metodic.

- Condiții pentru conceperea unui CDL eficient și performant

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu”, Sala curs CCD

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală, de metodică a specialităţii şi psihopedagogie;

Să adopte strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

Să-şi dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării măsurilor adiacente reformei din educaţie (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.)

S-şi reactualizeze cunoştinţele psiho-pedagogice şi să-şi dezvolte capacităţile de utilizare a metodelor moderne de educaţie.

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Strategii didactice inovatoare 

Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern

8

2.

Mijloacele de învăţământ şi rolul lor

Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare

Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii

8

3.

Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare

Noutate şi actualitate în IPT

Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă

Elaborarea CDL

6

4.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Strategii didactice inovatoare 

Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Mijloacele de învăţământ şi rolul lor

Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare

Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare

Noutate şi actualitate în IPT

Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă

Elaborarea CDL

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Portofoliu

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Proiect de lecție

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Ciobanu Dumitru,  electromecanica, gradul I, superior, profesor metodist CCD , certificat ANPC formator, adeverința CCD

- Manea Luminița, electrotehnică, gradul I, superior, inspector de  specialitate, certificat ANPC formator, adeverință CCD

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Diaconu Aurelia

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Profesori de religie din județul Vâlcea

Justificare: La clasa pregătitoare este necesară o pregătire pedagogică și metodică specifică adaptării la particularităţile de vârstă ale elevilor astfel încât, procesul didactic să fie puternic eficientizat și dinamizat prin utilizarea unor mijloace cât mai atractive și accesibile în scopul atingerii competenţelor vizate. Acest proces se va realiza prin:

- optimizarea activităţii educative sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, pȃnă la sporirea valenţelor sale formative;

- valorificarea potenţialului educativ al conţinuturilor informaţionale;

- familiarizarea cadrelor didactice cu mijloace didactice eficiente și dinamice utilizate în formarea școlarului de vârstă mică;

- necesitatea motivării elevilor prinr-o gamă cât mai bogată și diversă de metode didactice în scopul învăţării religiei şi al formării personalităţii duhovniceşti;

- dezvoltarea creativităţii în procesul didactic;

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Adoptarea strategiilor didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ;

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor de clasa pregătitoare.

Planificarea  pe module tematice

Nr.

Crt.

Modul

Nr.

 ore

1.

Specificul, scopul și obiectivele predării religiei la clasa pregătitoare; importanţa cunoașterii particularităţilor de vârstă ale școlarului mic

3

2.

Regulile grupului la clasa pregătitoare

5

3.

Strategii de interacţiune didactică

8

4.

 Evaluarea la clasa pregătitoare

6

5

Evaluare finală

2

Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 13

1. Specificul, scopul și obiectivele predării religiei la clasa pregătitoare; importanta cunoașterii particularităţilor de vârstă ale școlarului mic

Teorie + aplicații

II

8 - 13

2.Regulile grupului la clasa pregătitoare

Teorie + aplicații

III

8 - 15

3.Strategii de interacţiune didactică

Teorie + aplicații

IV

8 - 13

4. Evaluarea la clasa pregătitoare

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE (proiect didactic)

2. Resurse umane

Formatori implicați:

1. Prof. Romeo Popescu, grad didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea grad didactic I, certificat CNFPA, adeverință formator CCD

2. Prof. Daniela Ionescu, grad didactic I, grad didactic I, certificat CNFPA, adeverință formator CCD

3. Prof. Laura Lăcraru, grad didactic I, grad didactic I, certificat CNFPA, adeverință formator CCD

 Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Cristina

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social,
 • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,
 • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant,
 • Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum școlar

4h

1 h

3 h

-

2. Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

3 h

-

3. Cadrul metodologic al învățării

4h

1 h

3 h

-

4. Proiectarea instruirii

4 h

1 h

3 h

-

5. Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

1 h

4 h

1

Evaluare finală

2 h

-

-

2

Total

24 h

5 ore

16 h

3 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa   și implicare

      Evaluare continuă care vizează acope-rirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, ne-voile de formare ca urmare a sesiunii, ana-liza punctelor slabe in vederea transfor-marii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

       Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Predișor Corina, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Aurelia