OFERTA 2018-2019

1. Criterii curriculare:

Public ţintǎ avizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: formarea competenţelor de alegere, proiectare şi realizare a CDŞ, stimularea creativitǎţii şi inovaţiei în procesul didactic, realizarea unui demers didactic centrat pe nevoile elevilor

Durata: 24 ore

Locul de desfǎşurare a programului: C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Școla Gimnazilă ”Tudor Vladimirescu” - Drăgășani, CN ”Gib Mihăescu” - Drăgășani

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • Conturarea cadrului legislativ şi teoretic al proiectǎrii şi realizǎrii curriculumului la decizia şcolii;
 • Identificarea şi sǎ utilizarea modalitǎţilor şi instrumentelor de evaluare a nevoilor de învăţare ale elevilor şi a aşteptărilor părinţilor şi comunităţii privind cdş;
 • Realizarea etapelor elaborării programei unei discipline opţionale;
 • Valorificarea exemplelor de bună practică privind proiectarea şi realizarea CDŞ;

b. Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Alegerea curriculumului la decizia şcolii

4 h

1 h

3 h

-

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii

4 h

1 h

3 h

-

3. Feedback şi revizuire în proiectarea şi realizarea curriculumului la decizia şcolii

8h

2 h

6 h

-

4. Bune practici în elaborarea curriculumului la decizia şcolii în conformitate cu nevoile comunitǎţii

6 h

2 h

4 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

16 h

2 h

 

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

I (8 ore)

  8.00-09.00

1. Alegerea curriculumului la decizia şcolii

1.1. Tipuri de CDŞ în învǎţǎmântul românesc

1.2. Cum decidem „ce sǎ mai înveţe” elevii ?

1.3. Ce fel de CDŞ putem proiecta ?

Curs

  9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii

2.1. Schema generalǎ a proiectǎrii programei unei discipline opţionale

2.2.Argumentarea disciplinei opţionale.

2.3.Formularea obiectivelor / competenţelor

2.4.Selectarea conţinuturilor

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

II (8 ore)

8.00-10.30

3. Feedback şi revizuire în proiectarea şi realizarea curriculumului la decizia şcolii

3.1 Strategii utilizate în activitǎţile de predare-învǎţare-evaluare din cadrul disciplinelor opţionale

3.2 Lista de verificare a eficienţei CDŞ

3.3 Criterii de evaluare a caracterului incluziv al disciplinelor opţionale

Curs

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

III (8 ore)

8.00-10.00

4. Bune practici în elaborarea curriculumului la decizia şcolii în conformitate cu nevoile comunitǎţii

4.1. Prezentarea programelor disciplinelor opţionale „Educaţie      

multiculturalǎ” şi „Dezvoltare comunitarǎ”

4.2. Bune practici în proiectarea si realizarea CDŞ în şcolile din care provin cursanţii

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

Evaluare

d. Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

Elaborarea şi prezentarea de cǎtre fiecare cursant a programei unei discipline opţionale.

2. Resurse umane

- prof. Bică Andra, inspector școlar general, profesor socio-umane grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Ulmeanu Laurențiu profesor istorie, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Cristina

1. Criterii curriculare

Public ṭintǎ vizat: cadre didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Locul de desfǎşurare a programului: Liceul ,,George Ţǎrnea” Bǎbeni, Şc. ,,Nicolae Bǎlcescu” Drǎgǎşani, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

 • Competențe vizate:
 1. Cunoaşterea şi înṭelegerea conceptelor cheie în procesul de comunicare;
 2. Explicarera şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaṭiul de interacṭiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev-cadru didactic;
 3. Aplicarea cunoştinṭelor dobândite în rezolvarea unor situaṭii – problemǎ, precum şi în analizarea posibilitǎṭilor personale de dezvoltare.
 • Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

MODUL TEMATIC

Nr. ore

1.

Managementul și negocierea în clasa de elevi

8

2.

Comunicarea și conflictul în metodologia didactică

și evaluare

14

3.

Evaluare finală

2

 • Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

 

I

(8 h)

8:00 – 13:00

1.Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1.Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1.Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

Curs

13:00 – 15:00

Aplicaţii

15:00-16:00

Evaluare

 

II

(8 h)

8:00 – 11:00

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică și evaluare

2.1.Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2.Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

Curs

11:00 – 15:00

Aplicaţii

15:00– 16:00

Evaluare

   III

(6h)

8:00-10:00

2.3.1.Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2.Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3.Factori perturbatori/Erori de evaluare

Curs

10:00 – 13:00

Aplicaţii

13:00– 14:00

Evaluare

IV

(2h)

9:00-11:00

Evaluare finală.

 

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

Structura portofoliului de evaluare:

 • Analizaţi o situaţiede negociere – Studiu de caz
 • Dacă un cadru didactic încearcă să facă pe un elev să nu mai întârzie la şcoală şi pentru asta îi propune drept stimulent ideea de a nu mai realize tema pentru acasă este o opţiune corectă? Argumentaţi răspunsul printr-un ESEU.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaṭi:

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: profesorii care predau disciplina  GEOGRAFIE din învăţământul preuniversitar (învǎṭǎmânt primar, gimnazial, liceal)

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preuniversitar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

 •  24 ore

Locul de desfǎşurare a programului: Liceul ,,George Ţǎrnea” Bǎbeni, Şc. ,,Nicolae Bǎlcescu” Drǎgǎşani, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a) Competenţe vizate:

 1. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente.
 2. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor cartografie şi grafice, pe imagini satelitare sau modele.
 3. Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare care să faciliteze o pregătire permanentă asumată.
 4. Dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza studierii geografiei.

b) Planificarea pe module tematice

Nr.

Crt.

MODUL TEMATIC

Total ore

1.

Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ geografic  Organizarea procesului de învǎṭǎmânt geografic. Sistemul obiectivelor operaṭionale.

9

2.

Aplicarea principiilor didactice şi geografice  în predarea – învăţarea geografiei

4

3.

Metode, mijloace de învăţare şi strategii didactice utilizate în predarea – învăţarea geografiei. Definirea şi clasificarea lor.

4

4.

Metode şi tehnici de evaluare a achiziṭiilor şi a rezultatelor învǎṭǎrii.

5

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I(6h)

 

8:00-9:00

1.Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării geografiei

Curs

9:00-10:00

2.Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ geografic

Curs

 

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

 

 1. Organizarea procesului de învǎṭǎmânt geografic. Tipuri fundamentale de lecṭii de geografie. 

Sistemul obiectivelor operaṭionale. Tipuri de obiective operaṭionale.

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

II (8h)

  8:00 -10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

4.Sistemul obiectivelor operaṭionale. Tipuri de obiective operaṭionale.  Sistemul de competenṭe specific care pot fi asumate de geografia şcolarǎ (IV-XII)

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

12:00 -14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

5.Aplicarea principiilor didactice şi geografice  în predarea – învăţarea geografiei

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

 

III (8h)

  8:00 -10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

6. Metode, mijloace de învăţare şi strategii didactice utilizate în predarea – învăţarea geografiei. Definirea şi clasificarea lor. Exemple.

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

12:00 -14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

7.Metode şi tehnici de evaluare a achiziṭiilor şi a rezultatelor învǎṭǎrii. Evaluarea şi noua viziune asupra învǎṭǎrii

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

IV

10:00-12:00

8. Evaluare finalǎ

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa și implicare

 • Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
 • Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele material.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Proiectarea unei unități de învățare.

Proiectarea unui test sumativ ce cuprindediferite tipuri de itemi

2. Resurse umane

a. Formatori implicaṭi:

Prof. dr. Pârvulescu Emil, doctor în geografie, certificat ANPC formator

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Justificare: abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 16 ore

 Locul de desfǎşurare a programului: C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului

            Competențe vizate:

 • Competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;
 • Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;
 • Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;
 • Competențe de evaluare.

            Planificarea  pe module tematice – timp alocat

 

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectare

8

2.

Strategii (desfășurare de proces)

14

3.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 10

1. Proiectare

 

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 10

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (5h)

8 – 10

3. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (1h)

9 - 11

4. Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

Proiectarea integratǎ a unei unități de învățare

Realizarea unui proiect integrat

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicaṭi:

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului: profesor metodist Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

 • Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu privire la formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniveristar
 • Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică, a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a profilului de competenţe profesionale

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului carierei didactice;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
 • Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;
 • Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;
 • Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor debutanţi

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr. crt.

Module tematice

Nr. ore

1.

Consilierea si managementul carierei didactice (5 ore)

5

2.

Cariera didactică – vocație sau întâmplare? (5 ore)

5

3.

Evaluare (2 ore)

2

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Consilierea si managementul carierei didactice

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 9

2. Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

Curs

9 – 13

Aplicaţii

III (2 h)

9 – 11

Evaluare

Evaluare

d. Modalități de evaluare:

- aplicații specifice și chestionare

- portofoliu de evaluare

  2. Resurse umane

- prof. Ciocan Vetuța, prof. istorie, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- insp. Apostol Doinița – ISJ, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. metodist Șandru Valeria, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist Ciobanu Dumitru