OFERTA 2018-2019

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

Justificare: Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea în mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori dependență de internet.

În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii din România, în baza Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat Programului Național Ora de net, un program european unic care a promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur. 

Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea înțelegerii  modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul on-line, respectiv pentru a le  pune la dispoziție informații, metode, tehnici și resurse educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru elevi și părinții acestora.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CNI Matei Basarab, CN Mircea cel Bătrân

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

 • Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online
 • Competențe de comunicare şi colaborare online
 • Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online
 • Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație

Planificarea pe module tematice:

 

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Cetățenia digitală

4

2.

Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului

4

3.

Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

5

4.

Parteneriatul școală – familie - comunitate

5

5.

Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online

4

6.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul

orar

Tema

Tip de activitate

I

 (8h)

8-10

 

10-13

 

13-14

14-16

Cetățenia digitală

Protecția datelor personale

Informare online (fake news and hate speech)

Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului

Cyberbullying (hărțuirea cibernetică)

Relaţionare/socializare online

Infracţiuni cibernetice (fraude)

Curs

 

Aplicatii

 

Curs

Aplicații

II

(7h)

8-10

 

10-13

 

 

 

 

13-14

14-15

Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ în procesul de predare-învăţare-evaluare

Comunicarea şi colaborarea cu grupurile ţintă prin intermediul noilor tehnologii

Crearea de conţinut digital şi reputaţia online

Parteneriatul școală – familie - comunitate

Relaționarea în familie pe tema rolului noilor tehnologii

Curs

 

Aplicații

 

 

 

 

Curs

Aplicații

III

(7h)

8-9

9-11

 

 

 

 

 

 

11-13

13-15

Parteneriatul școală – familie - comunitate

Parteneriatul şcoală-familie în vederea prevenirii folosirii Internetului într-un mod  excesiv sau dăunător.

Implementarea de proiecte multimedia comunitare

Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online

Principiile de folosire sigură a Internetului

Chestionar de analiză a siguranţei online a instituţiei de învăţământ

Plan de acţiune pentru creşterea nivelului de siguranţă online

Curs

Aplicații

 

 

 

 

 

Curs

Aplicații

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist Ciobanu Dumitru

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă, din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să sprijine activitatea cadrelor didactice care lucreaza cu elevii cu CES, în sensul cunoașterii legislației actuale ce sprijină incluziunea școalară a copiilor/ elevilor cu CES pentru a-i susține prin propunerea de servicii educaționale de suport în școală și în comunitate, dar și prin adaptarea conținutului învățării la clasă și utilizarea de metode, strategii de lucru individuale și în echipă pentru cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru  formarea în vederea integrarii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă, dar şi pentru problematica învăţământului special, mai ales, în contextul actual în care legislația s-a schimbat.

Durata: 24 ore

Locul de desfasurare al programului: Centrul Școar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

 • Cunoașterea legislației actuale în vederea susținerii incluziunii școlare a elevilor cu CES, orientați în învățământul de masă;
 • Cunoașterea caracteristicilor  dificultăților specifice de învățare și a principalelor direcții de abordare educațională a acestora;
 • Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special şi special integrat, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor;
 • Dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații de risc cu elevii cu CES integrați.

 

Planificarea modulelor tematice

Nr.

Crt.

Module

Nr.

ore

1.

Educaţia incluzivă - Introducere, Prezentari,  Asteptari, Norme de grup

3

2.

Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

2

3.

 Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

4

4.

Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

3

5.

Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

5

6.

Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

5

7.

Evaluare finala

2

 

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 9

1. Educaţia incluzivă - Introducere , stuctura curs, modalitate evaluare, program

Teorie

 

9 - 10

 Asteptari, Norme de grup

Aplicatii

10 - 12

2. Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

 

Teorie + aplicatii + evaluare

12 - 16

3. Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

Teorie

II

8 - 11

4. Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

Teorie + aplicații

11 - 16

5. Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

Teorie + aplicatii

III

8 - 13

6. Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

Teorie + aplicații

IV

10 - 13

Evaluare finala

evaluare

 

Modalitati de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE (plan de servicii personalizat, analiza SWOT a scolii privind incluziunea scolară a elevilor cu CES)

   

2. Resurse umane

Formatori implicati

Prof. Nițoi Octaviana Nicoleta, profesor logoped, formator județean, grad didactic I, CJRAE Valcea - Gradinita cu Program Prelungit Nord 1 - Gradinita cu Program Prelungit Nord 2

Prof. Vlădescu Anca Maria, profesor psihopedagog, formator judeţean, gradul didactic I, CSEI Băbeni

Documente justificative pentru calitatea de formator: certifcat formator ANPC

Coordonatorul programului: profesor Pleșea Adina Cristina

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Vâlcea

Justificare:  Cursul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.  De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

 • Competențe vizate:
 • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
 • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică; 
 • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii; 
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică

 

 • Planificarea  pe module tematice– timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze,semnificații, dialoguri profesionale

6

2.

Mentoratul și problematica sa actuală

6

3.

Proiectarea și implementarea programului de mentorat

6

4.

Instrumente specifice activităţii mentorului

4

 

Evaluare finală

2

 
 • Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 10

Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze,semnificații, dialoguri profesionale

Curs

10 - 14

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Mentoratul și problematica sa actuală

Curs

10 – 14

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Proiectarea și implementarea programului de mentorat

Curs

10 – 14

Aplicaţii

IV (4h)

8 – 10

Instrumente specifice activităţii mentorului

Curs

10 – 12

Aplicaţii

IV (2h)

9 - 11

 

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Ochia Florin, profesor informatică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- prof. Ochia Mădălina, director, profesor fizică, grad didactic I; certificat formator

- prof. Mărgărita Antoanela, consilier școlar, inspector școlar, gradul didactic I;  certificat formator

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

Public țintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificare: Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale.

Premisa fundamentală de la care se pornește în acest program de formare este aceea că o educație de calitate presupune existența unui mediu școlar unde diferențele culturale sunt asumate de toți actorii implicați în procesul educational. Pornind de la aceasta, cultura organizațională a școlii este, sau ar trebui să fie fundamentată pe niște  valori și atitudini precum: toleranță, acceparea alterității, cultivarea unui climat sociopsihologic adecvat învățării, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelul unei unități școlare, interacțiune deschisă între indivizii aparținând unor culturi diferite.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială “I. Gh. Duca” Rm. Vâlcea, Liceul ”Preda Buzescu” Berbești, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Drăgășani, Școal Gimnazială Gura Văii, Școala Gimnazială Colonie

Curriculum-ul programului

 • Competențe vizate:

- Cunoașterea unor apecte ale istoriei comunității rrome din spațiul românesc;

- Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

- Construirea unei ”imagini” cât mai adecvate, cu cât mai puține prejudecăți, asupra comunității rrome;

- Crearea unei conduite flexibile, tolerante în raport cu persoanele care aparțin comunității rrome;

 • Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

TEMA1. Origini, migrație, statut juridic, etc

Rromii- o origine disputată.

Statutul juridic al rromilor din provinciile istorice. Robia.

TEMA 2. Emanciparea rromilor.

Rromii în provinciile istorice.

Limitele legilor de emancipare a rromilor.

Rromii la începutul secolului XX.

15 ore

2.

MODUL 2. HOLOCAUSTUL. RROMII ȘI EXPERIENȚA COMUNISTĂ ȘI POSTCOMUNISTĂ.

”Problema țigănescă”. Deportarea în Transnistria.

Rromii și experiența comunistă.

Rromii din România de astăzi. Eforturi pentru construirea unei identități rrome moderne.

7 ore

 

Evaluare finală

2

 
 • Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

 

 

1

9-16

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

 

TEMA1. Origini, migrație, statut juridic, etc

curs

aplicaţii

evaluare pe parcurs

 

 

 

2

 

9-17

 

 

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

 

TEMA 2. Emanciparea rromilor.

 

curs

aplicaţii

curs

evaluare pe parcurs

3

9-13

 

MODUL 2. HOLOCAUSTUL. RROMII ȘI EXPERIENȚA COMUNISTĂ ȘI POSTCOMUNISTĂ.

 

curs

aplicaţii

3

13-16

curs

aplicaţii

evaluare pe parcurs

4

9-11

Evaluarea finală

Evaluare finală

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10%

Prezenţa şi gradul de implicare în activități

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 30% (prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii).

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

- Un eseu cu tema ”Rromii  în istoria țărilor române”. Maxim 2 pagini.

 - Analiza unui eveniment istoric ce a marcat puternic viața comunității  rrome.

 

2. Resurse umane:

2.1. Formatori implicați:

- Diaconu Maria Aurelia, Arhivistică și Istorie, doctorat, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- Iordache Mădălina, Limba engleză-Istorie, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- prof. Ulmeanu Laurențiu profesor istorie, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Dumitru Ciobanu

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să dezvolte modele şi scenarii posibile de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin activităţi colaborative şi de cercetare în mediul virtual.

Acesta va oferi cadrelor didactice: modele pentru optimizarea procesului de predare prin efi cientizarea strategiilor didactice pe baza utilizării tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor, soluţii de integrare a calculatorului în activitatea de învăţare şi de comunicare a învăţării, familiarizarea cu noi strategii de evaluare pentru lecţiile centrate pe elev şi noi instrumente de evaluare continuă.

Utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe elev.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • instrumentarea cadrelor didactice în domeniul practicilor inovatoare în ceea ce priveşte predarea/învăţarea/ evaluarea;
 • stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării progresului elevilor;
 • descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în activităţile extracurriculare;
 • stimularea învăţării prin fructificarea motivaţiei elevilor de a folosi calculatorul.

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum, instruire şi proiectare

5

1

4

-

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

5

1

4

-

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

5

1

3

1

4. Instrumente de lucru google aps

7

3

4

-

Evaluare finala

2

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1. Curriculum, instruire şi proiectare

Teorie + aplicații

Prof. Ciochină Luisa

 

Prof. Farcaşanu Antoanela

 

Prof. Şandru Valeria

II

8 - 13

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 15

4. Instrumente de lucru google aps

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare

Activităţile din cadrul programului de formare continua se vor desfăşura atât in mod individual cat si frontal, iar procesul instructiv/educativ se va desfăşura sub forma de curs si de seminarii.

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

2. Resurse umane

Formatori implicaţi:

- prof. Ciochină Ana Luisa, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Farcaşanu Antoanela profesor informatică și TIC, director adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist,  Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Diaconu Aurelia