OFERTA 2018-2019

 1. Criterii curriculare

 Publicul ţintă vizat: responsabili comisii proiecte europene, personal din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: responsabilii comisiilor pentru proiecte europene, respectiv personalul din învățământul universitar, peroanele implicate in proiectarea si derularea proiectelor europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte.

Durata: 24 ore

Locul de desfasurare al programului : Colegiul Energetic Rm.Valcea

Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate

1.Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2.Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3.Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european.

4.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

 • Planificarea pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

 1.  

Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

5h

 1.  

Implementarea proiectelor ERASMUS+

17h

 1.  

Evaluare

2 h

 

 • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

 Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

Curs

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

14.30-15.30

Aplicatii

IV

(2 ore)

9-11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10 % prezenţa și implicare

40%,procent repartizat pentru

-frecventa-10%(prezenta fizica)

-20%-Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice,studiu de caz

10%-proiecte,referate,portofolii

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

.

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

1.Realizarea analizei  unui proiect european.Metode de implementare si diseminare.

2.Prezentarea orală, teoretică și practică a unei etape de scriere cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

Formatori implicați

- prof. Matei Marilena, dir.adjunct Colegiul Energetic Rm.Valcea,gr. I, membru comisie proiecte europene Colegiul Energetic Rm.Valcea, certificat ANPC formator

- prof.Croitoru Roxana Elena,gr. I, inspector proiecte europene ISJ Valcea, certificat ANPC formator

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Sandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, dacî nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 4. Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

 • Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

 • Planificarea modulelor tematice

Nr.

 crt.

Modul

Nr.ore

1.

Mass -  media  în societate

5

2.

 Mass media, factor educativ

5

3.

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

5

4.

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

6

5.

Evaluare finala

3

 • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 13

1. Mass -  media  în societate

Teorie + aplicații

II

8 - 13

2. Mass media, factor educativ

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 14

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

V

9 - 12

Evaluare finala

evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul.

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săraru Elena Calonfira, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Vlăsceanu Lorena Erika, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: Ciobanu Dumitru, metodist CCD

1. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învățarea limbii franceze ca limbă străină

Public țintă vizat: profesori de franceză; viitori candidați la examenul de titularizare

Justificare: Acest stagiu de formare se doreste un sprijin pentru profesorii debutanti in mod prioritar. El este conceput ca o insusire si aplicare metodologica a fundamentelor CECRL din perspectiva comunicativ-actionala (Claire Bourguignol). Profesorii vor descoperi o alta modalitate de a preda, de a-si construi demersul didactic prin integrarea TIC, prin intelegerea mecanismelor generale ale acestui demers didactic, vor putea sa elaboreze singuri un sistem de competente-cheie pentru elevi in functie de nivelul clasei si de scopul vizat, sa-si structureze continuturile si obiectivele in jurul notiunii de actiune, sa elaboreze scenarii didactice, teste si grile de evaluare din aceasta perspectiva activ-participativa. Unitatile tematice ale programelor scolare in vigoare vor fi astfel transformate in « unitati de actiune », elevii devin “actanti responsabili” in realizarea sarcinilor de lucru precise date de profesor. Acesta devine moderator,  asistent de invatare, organizator, persoană care proiectează, coordoneaza, sistematizează. Aceasta metodologie confera « o misiune », un sens invatarii luand in calcul interesele elevilor, permite un invatamant deschis cu forme diferite de lucru, parteneriat si exercitii pentru toate nivelurile de limba conform CECRL.

Durata: 24 de ore

Locul de desfășurare a programului : C.N “Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea și Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu.

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- selectarea resurselor/auxiliarelor adecvate (documente autentice ca suport)

-elaborarea de activitati care stimuleaza autonomia elevilor si constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor

-optimizarea comunicarii si dezvoltarea dinamicii de grup prin activitati creative.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle 

8

2.

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

8

3.

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

6

4.

Evaluare finală

2

 

 • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Prezentarea cursului si a participantilor, stabilirea regulilor ;

- Fundamentele CECRL de la teorie la actiune, ilustrarea cu exemple concrete

- Exercitii practice : analiza unei unitati didactice dintr-un manual din perspectiva mai multor curente (grupe);

- Prezentarea metodei comunicativ-actionale ;

- Alegerea documentelor autentice adecvate unei unitati tematice.

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Construirea unei unitati de actiune pornind de la documentele alese si distribuite cursantilor :

a. stabilirea obiectivelor si a competentelor vizate ;

b. alegerea activitatilor pertinente pentru realizarea scopului/ “misiunii” si a tehnicilor de dinamizare a grupurilor ;

c. constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor.

- Prezentarea scenariilor didactice realizate de cursanti, sinteza, discutii .

Evaluarea competentelor in predarea-invatarea limbilor straine : aport teoretic ;

- Analiza diferitelor situatii de evaluare si elaborare de grille de analiza;

- Analiza diferitelor grile de evaluare ;

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

- Elaborarea unor seturi de grile de evaluare specifice de la demersul comunicativ la cel comunicativ-actional pornind de la un exemplu concret (« S’installer en France »).Analiza grilelor realizate de cursanti, sinteza ;

- Metode de optimizare a comunicarii si dezvoltare a dinamicii de grup prin activitati creative ;

- Evaluarea cursului (harta conceptuala, metoda Răspunde – Aruncă – Interoghează) ;

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluarea finală

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

fise de proiecte didactice,

o grilă de evaluare

 

2. RESURSE UMANE

Formatori implicați:

- Dumitrescu Valeria, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Barbu Marcela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Cristina

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: Familiarizarea cadrelor didactice cu cerințele pe care le presupune gestionare proiectelor, cu constrângerile pe care acestea le presupune și cu utilitatea lor pentru dezvoltarea unei organizații școlare.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: CN Al.Lahovari, Colegiul Economic

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- cunoaşterea şi aplicarea funcţiilor manageriale : proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, conducerea operaţională şi evaluarea activităţilor din unitatea şcolară,  proiectarea  dezvoltării instituţionale;

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor materiale şi financiare;

- cunoaşterea modalităţii de elaborare şi implementare a proiectelor.

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noţiuni introductive

2 h

1 h

1 h

-

2. Tipologia proiectelor educaţionale

3 h

1 h

2 h

-

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

4 h

1 h

2 h

1 h

4. Elaborarea proiectului

4 h

2 h

2 h

-

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

4 h

2 h

2 h

-

6. Exemple de bune practici

5 h

2 h

2 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

9 h

11 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 9

1. Noţiuni introductive

 

2. Tipologia proiectelor educaţionale

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

 

4. Elaborarea proiectului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV(8 h)

8 – 10

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

 

6. Exemple de bune practici

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

 1. Resurse umane:

- Prof. Bică Andra, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dobrete Adina Florentina, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Croitoru Elena Roxana, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Cristina

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificare: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CCD Vâlcea, Liceul ”Cosntantin Brâncoveanu”, Horezu

Curriculum-ul programului

 • Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

 • Planificarea pe module tematice:

Nr.

 crt.

Modul

Nr. ore

1.

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

4 ore

2.

Încadrarea cu personal didactic

4 ore

3.

Elaborarea deciziilor

4 ore

4.

Mapa directorului

5 ore

5.

Norme metodologice pentru completarea machetelor

5 ore

6

Evaluare

2 ore

 

 • Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

 

2. Resurse umane:

Formatori implicați:

- prof. Nițu Constantin, profesor matematică, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Statie Silviu, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

 Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru