OFERTA 2018-2019

Public-țintă vizat: Cei cu studii superioare finalizate cu diploma de licenta; cei interesati sa lucreze sau lucreaza in Managementul Proiectelor (Proiecte de Fonduri Europene, Proiecte ale Institutiilor publice, ale Companiilor de stat etc). Conform OG 129/ 2000, incepand cu 01.01.2010, nimeni nu mai poate fi managerul unui proiect, angajat oficial si legal, fara certificare ANC ( fost CNFPA) sau licenta/ master; cei care participa la licitatii si pentru care este obligatoriu detinerea unui Certificat ANC pentru Manager de proiect; cei care isi doresc sa capete competente manageriale.

Justificare: Deși o parte importantă a ciclului de viață a unui proiect, scrierea acestuia este numai începutul unui lung proces de dezvoltare și aplicare a unei idei, cele mai serioase provocări vin odată cu implementarea inițiativei. Desfășurarea activităților în cadrul unui proiect cu finanțare europeană trebuie realizată respectând procese, procedee și standarde bine definite. Pentru cei care scriu și implementează proiecte cu finanțare europeană și pentru care regulile impuse de autorități nu sunt întru totul clarificate, pentru cei care vor să pună întrebări și să afle răspunsuri de la experți practicieni în domeniu, pentru cei care vor să își îmbunătățească expertiza în domeniul fondurilor structurale, cursul vine in intampinarea lor.

Durata: 120 ore

Curriculum-ul programului

Competente  vizate:

- Pregătirea elaborării proiectului

- Documentarea în vederea realizării proiectului

- Stabilirea parteneriatelor

- Elaborarea proiectului

Tematica:

          Pregătirea elaborării proiectului (legislaţie, tipuri de fonduri şi programe operaţionale, particularităţi, tipuri de eligibilitate);

•          Documentarea în vederea realizării proiectului (Ghiduri specifice, legislaţie naţională subsecventă(instrucţiuni, note etc)/europeană, condiţii financiare, tipuri de documente, grupuri ţintă, activităţi, parteneri);

•          Stabilirea parteneriatelor(tehnici de planificare, comunicare, evaluare, logistica specifică derulării proiectului, conţinutul proiectului, activităţi, parteneri, negociere);

•          Elaborarea şi implementarea proiectului (cerinţe specifice, formate, elaborare documentaţie specifică implementării proiectelor, exemple proceduri POCU etc.)

 

Modalități de evaluare a cursanților

Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica elaborarea unui proiect ce va fi susţinut în faţa Comisiei de Examinare, bazându-se pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor de curs.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant

Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Justificare:  Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională.  Conform art. 23, alin. 2 din OG 129/2000 „începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională/continua cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” dovedita prin urmatoarele.

Durata: 30 ore

Curriculum-ul programului:

Competente  vizate:

- pregatirea formarii

- realizarea activitatilor de formare

- evaluarea participantilor la formare

- marketing-ul formarii

- proiectarea programelor de formare

- organizarea programelor si a stagiilor de formare

- evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare

- aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

Planificarea pe stagii / module tematice:        

•          Pregatirea formarii

•          Realizarea activitatilor de formare

•          Evaluarea participantilor la formare

•          Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

•          Marketing-ul formarii

•          Proiectarea programelor de formare

•          Organizarea programelor si a stagiilor de formare

•          Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Modalități de evaluare a cursanților:

Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica sub forma unui portofoliu, pe o tema data de catre formator.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificarea ofertei:

            Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale.

Acest program de formare vine să răspundă unor exigențe din ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”. În concordanță cu aceste cerințe, acest program își propune ca formabilii să intre în posesia unor cunoștințe care țin de valorile și tradițiile populației rrome, să înțeleagă problememele care sunt specifice acestei comunități, eforturile pe care aceștia le fac pentru a-și construi o identate culturală, socială, etc

Premisa fundamentală de la care se pornește în acest program de formare este aceea că o educație de calitate presupune existența unui mediu școlar unde diferențele culturale sunt asumate de toți actorii implicați în procesul educational. Pornind de la aceasta, cultura organizațională a școlii este, sau ar trebui să fie fundamentată pe niște valori și atitudini precum: toleranță, acceparea alterității, cultivarea unui climat sociopsihologic adecvat învățării, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelul unei unități școlare,

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială “I. Gh. Duca” Rm. Vâlcea, Școala Gimnazială Achim Popescu Păușești Măglași, CN Gib Mihăescu Drăgășani

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

- Înțelegerea semnificației unor concepte precum: valori, principii, tradiții, cutume, stereotipuri, discriminare;

- Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

- Construirea unor unor strategii de prevenire a conflictelor, gestionarea corectă a eventualelor conflicte care își au originea în diferențele culturale dintre majoritate-minoritate;

Planificarea modulelor tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

MODUL 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE RROMILOR .

TEMA1. Majoritate – minoritate.

Comunitatea umană: cultură, civilizație, valori, principii.

Probleme sociale: anomia, sărăcia, delincvența, infracționalitatea, excluziunea socială, etc.

Controlul social și integrarea socială.

TEMA 2. Specificul cultural al comunității rrome.

Diversitatea culturală a comunității rrome.

Specificul diferitelor ”neamuri” care trăiesc în județul Vâlcea.

Tradițiile și obiceiurile diferitelor ”neamuri” care trăiesc în județul Vâlcea.

15 ore

2.

MODUL 2. REPREZENTAREA RROMULUI DE CĂTRE MAJORITATE.

”Rrom” sau țigan ?

Istoria unei reprezentări moderne a rromului cultura românească.

Eforturi pentru construirea unei identități rrome moderne. Organizarea rromilor și construirea unei politici identitare.

Formal, nonformal și informal în educație.Valorificarea diferențelor culturale în cadrul procesului educațional. 

7 ore

3.

EVALUARE FINALĂ

2 ore

 
  • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (7 h)

9 – 11

Modul 1. Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor .

 

Tema1. Majoritate – minoritate.

Curs

11 - 13

Aplicaţii

13 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

9 – 11

Modul 1. Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor

Tema 2. Specificul cultural al comunității rrome.

 

Curs

11 – 13

Aplicaţii

13 - 15

Curs

15 - 17

Evaluare pe parcurs

III (7h)

9 – 11

Modul 2. Reprezentarea rromului de către majoritate.

 

Curs

11 – 13

Aplicaţii

13 – 16

Evaluare pe parcurs

IV (2h)

9 - 11

Evaluarea finală

Evaluare finală

 

 

Modalităţi de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în activități

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Elaborarea unui proiect educational adaptat specificului elevilor care provin din comunitatea de rromi.

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Inspector pentru Minorități, prof. Popescu Mihaela, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ulmeanu Laurențiu grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Maria Aurelia grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare:

Violenţa umană reprezintă o problemă actuală ce îngrijorează societatea în ansamblul ei, astfel că, specialişti din diferite domenii, lideri de opinie, politicieni şi mass media aduc cu frecvenţă constantă în atenţia publicului larg această problemă..Există violenţă în viaţa publică, în cea privată, în instituţii, printre care şcoala, ca spaţiu public instituţionalizat, ocupă un loc privilegiat. Necesitatea evaluării dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală, identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului, analiza cauzelor generatoare de violenţă, elaborarea unor programe educaţionale de conştientizare şi schimbare a atitudinii faţă de violenţă, prin conştientizarea consecinţelor ei negative, nedezirabile, reprezintă o prioritate pentru spaţiul educaţional şi toţi actorii săi. În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a violenței.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Competenţe de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind violenţa şcolară.

Competenţe de evaluare corectă a dimensiunilor fenomenului de violenţă şcolară la nivelul instituţiilor în care funcţionează.

Competenţe de identificare a situaţiilor de violenţă şcolară şi a cauzelor generatoare a acestora.

Competenţe în proiectarea, organizarea, implementarea şi evaluarea de programe specifice de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă şcolară.

 

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Violența și agresivitatea umană. Violența școlară. Violenţă şi victimizare - caracteristici, forme de manifestare, strategii de identificare

8

2.

Cauze ale violenţei în şcoală - perspectiva individuală, familială, şcolară, mass media

6

3.

Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară. Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea violenţei

8

4.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Violența și agresivitatea umană. Violența școlară. Violenţă şi victimizare - caracteristici, forme de manifestare, strategii de identificare

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Cauze ale violenţei în şcoală - perspectiva individuală, familială, şcolară, mass media

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

 

Aplicaţii

III (8 h)

8 – 10

Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară. Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea violenţei

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 16

Aplicaṭii

IV (2 h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde Studiu de caz – Prevenirea vilenței școlare, pe CD sau suport letric

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Grama Aurelia – profesor fizică la grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Păușescu Maria-Maricica, profesor Lb. Franceză, director grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD: Ciobanu Dumitru

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Abilitarea cadrelor didactice pentru pentru a acţiona responsabil şi profesionist într-un mediu descentralizat prin integrarea tehnologiei de informare și comunicare în managementul educațional

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala  Gimnazială ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, CCD Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

- identificarea  variabilelor   comunicării  și  a   barierelor   care   împiedică transmiterea / receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;

- cunoaşterea principalelor reguli pentru integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică;

- reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare.

  • Planificarea modulelor tematice

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

 Clarificarea conceptelor managementului educaţional

2

2.

 Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

4

3.

 Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

6

4.

 Aplicarea TIC în Management Educțional

10

5.

Evaluare finala

2

 

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

8 - 14

Clarificarea conceptelor managementului educaţional

Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

Teorie + aplicații

II

(8h)

8 - 16

Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Aplicarea TIC în Management Educțional

Teorie + aplicații

III

(8h)

8-16

Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Teorie + aplicații + evaluare

IV

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Din Maria-Andreea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Burlan Eugen Adrian, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ) Prof. Șandru Valeria